Plejefamilier til døgn

Der er forskellige slags plejefamilier, som tilbyder døgnanbringelser. Hvis du vil vide mere klik ind på de enkelte typer i listen nedenfor.

Luk alle
Åben alle

Døgnplejefamilie

Plejefamilier indplaceres i 3 typologier: den almene plejefamilie, den forstærkede plejefamilie og den specialiserede plejefamilie. Plejefamilier godkendes efter typologierne, dvs. de beskriver barnets støttebehov og er vejledende i forhold til plejefamiliernes kompetencer og øvrige forhold.

Almene plejefamilier
Almene plejefamilier er godkendt til at levere en grundlæggende indsats bl.a. i form af et omsorgsfuldt familieliv, en forudsigelig hverdagsstruktur og et stort engagement til et sårbart eller udsat barn eller ung med lette til moderate støttebehov. 

Der kan være tale om børn med sårbarhed/udsathed med lettere til moderate støttebehov indenfor f.eks.

 • omsorgssvigt
 • behov for forudsigelighed og struktur
 • faglige og/eller sociale udfordringer
 • børn, der ikke er alderssvarende udviklet
 • lettere fysiske, sociale og psykiske handicap
 • trivselsproblemer
 • opmærksomhedsforstyrrelse
 • manglende tillid til voksne

Forstærkede plejefamilier
Forstærkede plejefamilier er yderligere kendetegnet ved at have viden om børn med særlige behov og/eller børn, der viser tegn på mistrivsel. Plejefamilien kan omsætte denne viden i plejeforholdet i hverdagen på en måde, der tilgodeser barnets særlige problemstillinger.

Der kan være tale om børn med moderate til svære støttebehov indenfor:

 • omsorgssvigt med angstproblematikker, højt skolefravær, selvskadende adfærd, selvmordstanker
 • følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale udfordringer
 • tilknytningsforstyrrelser
 • misbrugsproblematikker
 • begyndende kriminel adfærd
 • fysisk eller psykisk handicap, hvor der er behov for opsyn og pleje

Herudover akutanbringelser og forældre-barn anbringelser.

Specialiserede plejefamilier
Specialiserede plejefamilier er yderligere kendetegnet ved at kunne sikre udvikling og trivsel for børn eller unge med svære støttebehov, samt har særlige kompetencer og kvalifikationer, som gør dem i stand til at samarbejde med eksterne fagpersoner og tilbud.

Der kan være tale om børn med:

 • fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser
 • massivt omsorgssvigt
 • udadreagerende adfærd i forbindelse med f.eks. epilepsi eller mental retardering
 • svære følelsesmæssige og sociale problemer
 • kriminel adfærd
 • misbrugsproblematikker
 • seksuel grænseoverskridende/krænkende adfærd

Herunder akutanbringelser og forældre-barn anbringelser.

Netværksfamiliepleje

En netværksfamilie er i familie med barnet eller er en del af barnets netværk. En netværksplejefamilie kender barnet før det er besluttet, at barnet skal døgnanbringes eller i aflastning. Denne relation er afgørende for godkendelse af netværksfamiliepleje.

Akut-familiepleje

Vi anbringer børn i en akut-familiepleje, hvis der opstår et akut behov. Familien arbejder efter indsatsplan. Målet er at skabe et godt og udviklende miljø for barnet. Ophold hos en akut-plejefamilie er ofte midlertidig.
En akut-plejefamilie skal:
 • Observere barnet.
 • Reagere på barnets signaler.
 • Etablere en kontakt til barnet.
 • Dokumentere dagligt.
 • Hjælpe hvis barnet skal hjem eller anbringes et andet sted.

Privat døgnfamiliepleje

Privat døgnfamiliepleje er en særlig ordning. Her kan en familie med særlig tilknytning til et barn få en privat plejetilladelse. 

Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat døgnpleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder. I sådanne tilfælde skal der udstedes en plejetilladelse til privat døgnpleje.

Det er den der har forældremyndighed over barnet, der skal sørge for den fornødne tilladelse.

Kontakt os

Hanne Trier Josefsen
Teamleder
Tlf.: 4016 3898

Send e-mail til Hanne

Erling Skjøtt Bro
Fagkoordinator Familieplejen
Tlf.: 40251908

Send e-mail til Erling

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.