Samarbejde med læger

Luk alle
Åben alle

Begrebsafklaring

Her er en liste over de forkortelser du kan støde på i denne instruks.

 • DFH = Døgn og Familiestøtte Herning 
 • UTH = Utilsigtede hændelse
 • FMK = Fælles Medicinkort
 • LMK = Lokal Medicinkort (Ordinationsoversigt)
 • PN = efter behov
 • CAVE = lægemidler som en patient bør undgå at få grundet allergi
 • KOL = Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
 • CRP = C-Reaktivt Protein

Formål

Et systematisk og veldokumenteret samarbejde med behandlingsansvarlige læger har betydning for patientsikkerheden. Instruksen skal sikre, at medarbejderne har kendskab til hvornår og i hvilke situationer, der skal etableres et samarbejde med patientens behandlingsansvarlige læge. Formålet er at sikre, at personalet i DFH har kendskab til opgaver og ansvaret under samarbejdet med de behandlingsansvarlige læger, herunder:

 • Håndtering af telefonordinationer, ordinationsændringer, receptfornyelse og ophør af medicin
 • Medicinsk behandling, samt gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af behandlingens virkning og bivirkning
 • Behandling og kontrol af kroniske sygdomme 

Instruksen er rette mod borgere i DFH efter Lov om Social Service §§ 66.1.6 efter § 52 stk. 3 nr. 7 (døgn), § 52 stk. 3 nr. 5 og §84 (aflastning).

Ansvar og kompetencer

Medarbejdernes ansvar

Alle medarbejdere der kontakter en borgers læge skal sikre, at borger eller værge har givet samtykke til, at medarbejderne kontakter lægen. 
Dokumenterer i relevante observationer og eventuelt i helbredstilstand.

Lægens ansvar

Lægen har ansvar for valg af behandling, inddragelse af borger og at få informeret samtykke til behandling.

Ledelsens ansvar

Det er ledelsens ansvar at sikre, at medarbejderne kender og følger instruksen samt at beskrive evt. lokale forhold, herunder hvilke medarbejderfunktioner eller faggrupper på tilbuddet, der varetager indsatsen.
Personalet i DFH skal følge denne instruks. Hvis instruksen fraviges, skal dette altid drøftes med ledelsen.

Definitioner

Praktiserende læge

Den praktiserende læges opgaver er, at:

 • Varetage de daglige almindelige sygdomsforløb medmindre, at beboeren har en åben indlæggelse på en sygehusafdeling.
 • Til almindelige sygdomsforløb udsteder den praktiserende Iæge recepten. I Cura medicin modul står der under Generelle medicinoplysninger hvilke læger der udsteder recepter på medicinen.  
 • Daglig sparring i forhold til akut opstået problematikker.

Vagtlæge

Vagtlægens opgave er at varetage:

 • Akutopstået sygdom uden for den praktiserende læges åbningstid.
 • Udstedelsen af recepter i akutte tilfælde.

Behandlingsansvarlige læge

 • Den behandlingsansvarlige læge er som udgangspunkt på den specialafdeling beboeren er tilknyttet fx pædiatrisk afdeling, psykiatrisk afdeling og respirationscenteret ect.
 • Sygehus afdelinger og ambulatorier har ansvaret for, at der indkaldes til kontroller.
 • I akutte situationer er den behandlingsansvarlige læge, den læge som behandler beboeren i den givne situation.

NOTE: Tjørringhus indkalder til fælles lægebehandlingsmøde 1 x årligt i samarbejde med pædiatrisk afdeling.

Tjekliste - før og under kontakt med læge eller hospital

Forbered dig før du ringer...

 • Vurder borgerens situation
 • Overvej hvem det er relevant at kontakte
 • Læs de nyeste observationer i journalen
 • Hav relevante oplysninger klar som fx :
  • Temperatur, vejrtrækning, SAT og respirationsfrekvens
  • Bevidsthedsniveau
  • Medicinliste
  • Nuværende sygepleje
  • Nuværende hjælp til pleje og praktisk bistand

Tjekliste til når du ringer...

I - Identifikation

 • Sig dit navn, din funktion, og din gruppe/afdeling
 • Sig borgernes navn, cpr og adresse

S- Situation

 • Jeg ringer fordi….. beskriv årsag
 • Jeg har observeret flg. ændringer i....
  • fx funktionsniveau (mobilitet, fødeindtagelse) eller ændringer i helbredstilstand (BT, puls, Tp osv) 

B- Baggrund

 • Kort præsentation af borgerens situation
 • (tiltag indtil nu, sygdomshistorie)

A-Analyse

 • Jeg er usikker på, hvad problemet er.... eller
 • Jeg mener at problemet er …(beskriv)
 • Borgerens situation er ændret. Vi må gøre noget...

R-Råd

 • Skal vi ikke.. (beskriv)
 • Hvad synes du vi skal gøre?
 • Hvilke tiltag vil du foreslå?
 • Hvad jeg skal observere og vurdere?
 • Hvem gør hvad?
 • Hvornår tales vi ved?

Fremgangsmåde

Hvis borger ikke er i stand til selvstændigt at tage ansvar for kontakt til læge og evt. sundhedsfaglig behandling, skal borger informeres om, at personalet har pligt til at indgå samarbejde med praktiserende læge med henblik på optimal pleje og sundhedsfaglig behandling.

Kontakt ved planlagte henvendelser:

Personalet skal sikre udveksling af oplysninger og indgå nødvendige aftaler med lægen om:

 • Diagnoser, funktionsbeskrivelser og sundhedstilstand.
 • Undersøgelser, behandlingsplaner og aftaler om opfølgning herpå
 • Fortløbende opfølgning på medicinstatus via FMK eller FMK-Online, herunder opfølgning på telefonordinationer, ordinationsændringer, receptfornyelser og ophør med medicin.
 • Opfølgning på medicinsk behandling, herunder gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af behandlingens virkning og bivirkning.
 • Sikre årlig gennemgang af medicinstatus-, hvor ordinationer og diagnoser afstemmes
 • Løbende opfølgning på handleplaner i forbindelse med kroniske lidelser og minimum årlig opfølgning på handleplaner i forbindelse med kroniske lidelser, ved øget behov aftales hyppigere opfølgninger.
 • Ved ændringer i borgerens tilstand, der medfører en forværring af sundhedstilstanden, skal en autoriseret sundhedsperson eller læge kontaktes for lægefaglig vurdering, evt. revidering af aftalerne.

Ved planlagte henvendelser til den praktiserende læge eller speciallæger er det den sundhedsfaglige kontaktperson, kontaktperson eller DFHs medicinansvarlige, der varetager kontakten. Kontakten er ofte telefonisk. Kontakten kan omhandle ændringer i helbredstilstand, ordinationer, virkninger og bivirkninger fra medicinen. Hvis lægen eller speciallægen ønsker beskrivelser af beboeren, kan disse sendes via sikker mail.

NOTE: Det kan også være forældrene, der har kontakten og videregiver oplysninger til DFH.

Hvis en læge foretager medicinændringer, skal ændringen fremgå af FMK før, at behandlingen kan igangsættes.

Henvendelser til den praktiserende læge eller speciallægen angående receptfornyelser og bestillinger af medicin foretages altid af DFHs medicinansvarlige. I enkelte tilfælde, hvor den medicinansvarlige har glemt at bestille, og der er akut behov for medicinen, kontakter det øvrige faste personale lægen pr. telefon. Derefter kontaktes medicinansvarlig eller den sundhedsfaglige vagt, som sørger for at den nye ordination kommer på det lokale medicinkort (ordinationsovrsigt) og sikrer effektuering og evt. dispensering.  

Korrespondancemeddelelser

Praktiserende læge

 • Personalet bør tilstræbe så vidt muligt at kommunikere via korrespondancebreve i Cura.
 • Korrespondancebeskeder skal være korte, præcise og indeholde relevante faglige oplysninger om borgers helbredssituation.
 • Ved presserende behov kontaktes læge telefonisk.

Behandlingsansvarlig læge/sygehus

 • Bestilling af medicin foregår via sikkermail. Se Cura Medicinmodul under Generelle medicinoplysninger  
 • Receptfornyelse via sygehuset kan kun foregå telefonisk, ikke via indkøbskurven i FMK.

Behandling og kontrol af kroniske sygdomme og handicaps:

Den behandlingsansvarlige læges ansvar:

Det er den behandlingsansvarlige læges ansvar at indkalde beboeren til vanlige kontroller og behandlinger. Indkaldelsen sendes via brev til DFH. Enkelte forældre får indkaldelsen via eboks og gives der besked til DFH.

Sundhedsfaglige kontaktperson/Kontaktpersonens ansvar:

Det er kontaktpersonens ansvar, at beboeren deltager i behandlinger og kontroller. Det betyder, at det ikke nødvendigvis er kontaktpersonen, der deltager, da dette kan være en forældre/værgeopgave. Derudover kan opgaven uddelegeres til andet fast personale.

Den sundhedsfaglige vagts ansvar:

 • At være sundhedsfaglig sparringspartner i akutopståede situationer i DFH
 • Kan være behjælpelige med dispensering af medicin
 • Oprette ny ordination i Cura så denne fremgår på LMK og eventuelt dispensere medicinen

Pligt og ansvar ved medicinændringer

Ordinationer

 • Lægen har pligt til at indberette alle lægemiddelordinationer, herunder telefoniske ordinationer, ordinationer på papirrecepter, ved telefax samt eventuelle justeringer/ændringer i lægemiddelordinationer, f.eks. seponering, pausering, op- eller nedjustering af dosis, til FMK.
 • Sundhedsfaglig/medicinansvarlig skal hente ordinationer fra FMK online til vores LMK. Hos nye borgere er det sygeplejerskens opgave at hente medicinliste fra FMK online.
 • Sundhedsfaglig/medicinansvarlig skal sikre, at der er overensstemmelse mellem ordinationerne i LMK og FMK-online

Mundtlige ordinationer  

 • Gentag alle ordinationer for lægen og få bekræftelse på, at de er korrekt forståede.
 • Dokumentér ordinationer og bekræftelse i beboers journal.
 • Lægen skal hurtigst muligt indberette de mundtlige/telefoniske ordinationer via FMK, så sundhedsperson får mulighed for at hente ordinationer til LMK.

Medicin efter behov (PN)

 • Lægen kan ordinere medicin efter behov (PN) til en konkret borger inden for en fastsat ramme for dosis, doseringsinterval og maksimal døgndosis.
 • Personale er ansvarlig for at vurdere borgerens behov for PN-medicinen og administrere dette. På Tjørringhus sker det i samarbejde med den sundhedsfaglige vagt.
 • Vurdering og evt. medicingivning skal dokumenteres i borgers journal.

Dispensering af medicin

 • Det er den medicinansvarliges ansvar at dispenseringen er i overensstemmelse med ordinationen.
 • Den medicinansvarlige har ansvar for at gøre lægen opmærksom ved mistanke om fejl eller misforståelser i ordinationen, eller hvis pågældende ikke mener sig kompetent til at varetage opgaven fagligt forsvarligt.

Dokumentation

I den elektroniske journal i CURA social, skal der være helbredsmæssige oplysninger beskrevet i Helbredstilstande, så personalet kan udføre en forsvarlig pleje og behandling. Det er den sundhedsfaglige kontaktperson eller kontaktperson, der vurderer oplysninger om beboerens sygdomme og handicap.

 • Kontakt med vagtlæger og behandlingsansvarlige læge dokumenteres i beboers journal i Cura social
 • Uddelegering af opgaver fra lægen til personale noteres i Helbredstilstande i den elektroniske journal.
 • Dokumenterer i beboers journal, når en beboer får ordineret ny medicin, der noteres virkning/bivirkning, og hvad personalet eventuelt skal være opmærksom på.
 • Gennemgang af borgerens medicin foretages minimum 1 gang årligt med den behandlingsansvarlige læge. Det noteres i Cura, hvornår der sidst har været revision af medicinlisten.
 • Det noteres altid i Cura, når der har været kontakt med læge.

Referencer

INSTRUKS

Ikrafttrædelse 
Maj 2021

Revideret:
Maj 2021

Næste revision:
September 2022

Udarbejdet af: 
Ditte Fay Fraser 
Henriette Engsig

Godkendt af:
Ledelsen i DFH

Gældende for:
Medarbejdere i DFH