Patienters behov for behandling

Luk alle
Åben alle

Begrebsafklaring

Her er en liste over de forkortelser du kan støde på i denne instruks.

 • DFH = Døgn og Familiestøtte Herning 
 • UTH = Utilsigtede hændelse
 • FMK = Fælles Medicinkort
 • LMK = Lokal Medicinkort (Ordinationsoversigt)
 • PN = efter behov
 • CAVE = lægemidler som en patient bør undgå at få grundet allergi
 • KOL = Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
 • CRP = C-Reaktivt Protein

Formål

Formålet med denne instruks er, at beboerens behov for undersøgelse og behandling tilgodeses under akutopstået sygdom, ulykkestilfælde, smitsomme sygdomme, kroniske sygdomme samt ved beboer, der er erklæret terminal, og at personalet ved hvordan de skal handle i de givne tilfælde.

Desuden er formålet at bevare liv, forebygge komplikationer ved hurtig indsats og sikre at smitsomme sygdomme diagnosticeres, behandles og ikke spredes til øvrige beboer eller personale. Er borger erklæret terminal er målet at lindre symptomer og sikre en værdig død.

Instruksen er rette mod borgere i DFH efter Lov om Social Service §§ 66.1.6 samt § 107.

Ansvar og kompetencer

Ledelsens ansvar:

 • at implementere de pågældende fremgangsmåder og procedure, herunder at skabe rammerne for, at medarbejderne har kendskab til og mulighed for at udføre indholdet i instruksen.

Den sundhedsfaglige vagts ansvar:

 • Ved smitsomme sygdomme, der kræver specielle forholdsregler, at de relevante forholdsregler tilvejebringes og formidles.
 • At indhente og registrere data og observationer til brug til opfølgning på behandlinger og til videre udredning.

Medarbejderens ansvar:

 • Ved smitsomme sygdomme, der kræver specielle forholdsregler, har alt personale ansvar for at følge de relevante forholdsregler, de introduceres til.

Definitioner

Akut opstået sygdom og/eller ulykkestilfælde

 • Infektionssygdomme, virus, børnesygdomme, hjertestop, vejrtrækningsproblemer, smerter mm.
 • Diverse ulykkestilfælde f.eks. fald, skære sig m.v.

Smitsomme sygdomme

 • Infektionssygdomme, virus, covid 19, børnesygdomme m.v.

Kroniske sygdomme

 • Sygdomme, symptomer og tilstande for diagnoser, som giver livsbegrænsende tilstande eller livstruende forløb.

Procedure ved akutopstået sygdom og/eller ulykkestilfælde

 • Situationen vurderes og problemet identificeres af den sundhedsfaglige vagt og/eller det fastansatte personale i det omfang, at det er muligt.
 • Det vurderes, om der skal tages kontakt til lægen. Ved tvivl, kontaktes lægen ALTID.
 • Derudover ringes ALTID 112 i tilfælde af, at en borger er eller har været bevidstløs eller ukontaktbar. Der kan være børn/unge hvor genoplivning er fravalgt. Ved fravalg se observationen: Ingen genoplivning ved hjertestop IGVH (Vigtig info) #SOCIAL som er i kortet Vigtigt på Borger.
 • Ved behov for lægehjælp på hverdage fra kl.: 08:00-16:00 kontaktes egen læge ellers kontaktes vagtlægen. (Har borgerenen åben indlæggelse på afdeling C2, kontaktes de)
 • Ved epileptiske anfald kontaktes læge, hvis der er afvigelser ift. hvad der er normalt for den enkelte borger, eller hvis anfaldet ikke kan brydes. Se givningsinstruks for anfaldsbrydende medicin, samt Anfald - typebeskrivelse i kortet vigtigt på Borger.
 • Hvis situationen skønnes at være livstruende ringes der 112. Ved tvivl om situationen er livstruende ringers der ALTID 112. I livstruende tilfælde påbegyndes førstehjælp, medmindre der er en lægefaglig ordination på fravælgelse af genoplivning.
 • Ved udøvelse af førstehjælp af alvorlig karakter skal der efterfølgende ALTID tages kontakt til lægen.
 • Hensigtsmæssig handling/behandling iværksættes efter lægens/alarmcentralens anvisninger.
 • Borgers forældre eller værge informeres og inddrages i det omfang, de ønsker det. Se samarbejdsaftale i Stamdata under Samtykke.

Procedure ved smitsomme sygdomme

 • Situationen vurderes og problemet identificeres af den sundhedsfaglige vagt og/eller det fastansatte personale i det omfang, at det er muligt.
 • Ved konstatering af eller mistanke om, at en borger er syg med en smitsom sygdom, skal beboerens læge kontaktes
 • Borger isoleres på sit værelse og værnemidler findes frem til brug. Se Instruks for Hygiejne og smitsomme sygdomme.
 • Borgerens forældre eller værge informeres og inddrages i det omfang, at de ønsker det.

Procedurer ved kroniske sygdomme

 • Ved indflytningen indhentes og registreres oplysninger af Sundhedsfaglig kontaktperson eller kontaktperson om diagnoser, handicap og kroniske sygdomme og Helbredstilstande udredes. Helbredstilstande holdes løbende ajour.
 • Borgerens diagnoser og handicap registreres i de 12 sundhedsfaglige problemområder i Cura.
 • På Tjørringhus afholdes lægebehandlingsmøde en gang om året, hvor pædiater, ortopæd og forældrene deltager.
 • De børn/unge der følges via CPOP (Cerebral Parese kontrol på sygehus) indkaldes til løbende kontroller.
 • De børn/unge der har psykiske lidelser følges i børne- og ungdomspsykiatrien.
 • Ved nyopdagede sygdomme/tilstande kontaktes borgerens behandlingsansvarlige læge eller egen læge.
 • Dagligkoordinater/kontaktperson sørger for planlægning af indkaldelse til kontroller, hvis der er mere end 14 dage til kontrollen. Ellers er det den der modtager indkaldelsen der sørger for planlægningen.
 • Ved ordineret behandling skal behandling, observationer og opfølgninger iværksættes og dokumenteres.
 • Borgers forældre eller værge informeres og inddrages i det ønskede omfang.

Procedurer ved terminale forløb

 • Det er altid en lægefaglig vurdering der ligger til grund for at vurdere om en borger er terminal.
 • I terminale forløb udarbejder den sundhedsfaglige kontaktpersonen og kontaktpersonen i samarbejde med behandlingsansvarlig læge og forældrene/værgen, et konkret behandlingsforløb til borger.
 • Det drøftes om det palliative team for børn og unge skal inddrages, for sammen med behandlende læge og forældrene, at lægge en plan for lindrende behandling i forløbet
 • Ledelsen står til rådighed og er behjælpelig i det omfang, der er behov for det.

Dokumentation

Ved akutopstået sygdom og/eller ulykkestilfælde, samt ved smitsomme sygdomme:

 • Sygdom og/eller ulykke beskrives i borgers journal i Cura under retmæssige observation. Der skal også dokumenteres den kontakt der har været til pårørende i observationen Pårørendekontakt.
 • Der orienteres om smitsomme sygdomme i Fælles mail samt i observation Smitterisiko.
 • Resume af kontakt med læge/sygehus i forbindelse med undersøgelse/behandling beskrives i borgers journal under Helbredstilstande i Cura,i relevant sundhedsfaglig observationen samt eventuelt i HUSKESEDDEL.
 • Besøg af vagtlægen dokumenteres ligeledes under Helbredstilstande i Cura,i relevant sundhedsfaglig observationen samt eventuelt i HUSKESEDDEL.
 • Udskrifter fra læger om behandling, sygdom og/eller ulykker scannes ind og lægges i journalen i Cura. Kommunikation skal foregå via korrespondancebreve i Cura.
 • Det gælder for ALLE igangsatte sundhedsfaglige behandlinger, aftaler og ændringer i medicin, at de skal skrives ind i retmæssige Helbredstilstand.
 • Kontakt den medicinansvarlige, som
  • henter eventuelle ordinationer ned fra FMK og sikre samstemmighed mellem FMK og LMK. Eventuel efter dispensering jævnfør instruks for Medicin dispensering  
  • opdaterer/opretter aktuelt problemområde under den tilstand der dækker bedst.

under Helbredstilstande i Cura,i relevant sundhedsfaglig observationen samt eventuelt i HUSKESEDDEL.

Referencer

INSTRUKS

Ikrafttrædelse 
Maj 2021

Revideret:
Maj 2021

Næste revision:
September 2022

Udarbejdet af: 
Ditte Fay Fraser 
Henriette Engsig

Godkendt af:
Ledelsen i DFH

Gældende for:
Medarbejdere i DFH