Medicinhåndtering

Luk alle
Åben alle

Begrebsafklaring

Her er en liste over de forkortelser du kan støde på i denne instruks.

 • DFH = Døgn og Familiestøtte Herning 
 • UTH = Utilsigtede hændelse
 • FMK = Fælles Medicinkort
 • LMK = Lokal Medicinkort (Ordinationsoversigt)
 • PN = efter behov
 • CAVE = lægemidler som en patient bør undgå at få grundet allergi
 • KOL = Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
 • CRP = C-Reaktivt Protein

Formål

Formålet er overordnet at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed, samt at sikre, at medicinhåndteringen i DFH foregår sikkert og korrekt jf. Autorisationsloven §17 og bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. Instruksen er rette mod borgere i DFH efter Lov om Social Service §§ 66.1.6 efter § 52 stk. 3 nr. 7 (døgn).

Ansvar og kompetencer

Ledelsen har det overordnede ansvar for, at der er en faglig forsvarlig tilrettelæggelse af beboernes behandling med medicin, herunder instruks for Samarbejde med de behandlingsansvarlige læger.

Ledelsen har ligeledes det overordnede ansvar for, at der foreligger instrukser for tilrettelæggelse af arbejdet, så beboerens sikkerhed tilgodeses bedst mulig.

Der er for hver enkelt beboer udarbejdet en samtykkeerklæring mellem forældre/værge og DFH, der giver tilsagn om at DFHs oplærte personale må administrere og håndtere beboerens medicinbehandling. Se instruks for Medarbejders kompetencer, ansvar og opgavefordeling.

Det er altid lægeordineret, hvilken medicin beboer skal have, hvorfor, hvordan, hvornår og hvor meget medicin, der skal gives, og hvor længe behandlingen skal vare.

For medicin, der er ordineret af en læge, såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin, er det gældende at det er lægens ansvar at vurdere indikation, kontraindikation og risiko for bivirkninger ved ordinationen. Derfor er det vigtigt, at der ved konsultation af læge altid medbringes tablet/mobil med adgang til Cura medicin.

Personalets kompetencer og fordeling af arbejdsopgaver

De medicinansvarlige i DFH er sygeplejersker, sosu-assistenter og Udfører med Trust

Sygeplejersker og sosu-assistenter har ansvar for:

 • Medicindispensering til fastboende beboer.
 • Ansvar for opdatering af LMK i hele DFH ved medicinændringer og fx penicillinkure etc.
 • Ansvarlige for oplæring af nyt personale i medicin administration.

Udfører med Trust på Agerbo, Mejeriet og Olufsgade

 • Det kan uddelegeres at Udfører med Trust dispenserer medicin. De skal minimum 1 gang årligt have ansvaret for at udføre medicindispensering i deres lokale afdeling.
 • Det er uddelegeret at de godkender akut behandling med fx penicillin, cremer m.m. og at de henter ordinationer fra FMK og dermed opdatere Ordinationsoversigt i Cura.
 • Det er uddelegeret at de kan opdatere medicinæsker med den nye behandling og anvende instruks for Medicin dispensering. 
 • Oplære nyt personale på Agerbo, Mejeriet og Olufsgade i medicin administration. 

Personale uden lægemiddelkompetencer i grunduddannelse (pædagoger, terapeuter, vikarer)

 • Skal udføre medicin administration til beboer på forsvarlig vis via medicinmodul i Cura Social
 • Kontakte medicinansvarlig eller den sundhedsfaglige vagt på Tjørringhus, hvis du undrer dig over en ordination af et præparat. Ved manglende sundhedsfaglig vagt kontakt Akutteamet. 
 • Tjek at der ikke er ændringer i FMK inden du giver borger sin medicin. Dette ses ved, at der fremkommer en rød eller blå streg når man står på ordinationsoversigten. Fremkommer dette, kontaktes en sundhedsfaglig som kan tilgå FMK og vurdere om ændringen har betydning for den konkrete medicingivning.

Medicinadministration

Medicinadministrationen foretages af alle ansatte i DFH.

For at sikre en høj standard i medicinadministrationen, skal alle ansatte oplæres af en medicinansvarlig før de må udføre medicin administration.

Der undervises i:

 • Medicingivning og kvittering herfor
 • Anvendelse af anfaldsbrydende medicin (Buccolam og Stesolid etc.) og kvittering herfor
 • PN-medicin, samt vigtigheden i at beskrive hvorfor der gives PN samt at der efterfølgende foretages en effektevaluering
 • Pro-medicin, hvor vi linker direkte ind til relevante præparat og kan læse om virkninger og bivirkninger.
 • Hvor finder vi relevante instrukser
 • Hvor finder vi relevante navigationssedler på Cura Social om medicin.

Efter oplæring registrer den oplæringsansvarlige i dokumentet som findes på Intra under: SUNDHEDSFAGLIG > Uddannelse og oplæring > Oplæringsoversigt medicinadministration. 

Husk ved medicingivning...

 • Du skal sikre i CURA, at medicinen gives til den rigtige beboer på det rigtige tidspunkt, samt at der er tale om det rigtige medicin i den rigtige styrke og rigtige dosering.
 • Du skal kontrollere, at det er beboerens navn og personnummer samt det rigtige tidspunkt og den rigtige ugedag og/eller dato, der står på doseringsæsken.
 • Du skal kontrollere, at der er overensstemmelse mellem antallet af halve og hele tabletter på ordinationsoversigt i CURA og antallet af tabletter i doseringsæskerne. 
 • Du skal i CURA kontrollere, hvordan medicinen skal gives, fx om den skal knuses og gives i sonde. 
 • Du skal give al den medicin, som står på ordinationsoversigt i CURA, dvs. tabletter i doseringsæsker, ikke-dispenserbar medicin ex. mixtur, salve, øjendråber.
 • Du skal sikre at ikke dispenserbar medicin der har tidsafgrænset holdbarhed er markeret med anbrudt dato - ellers skal det kasseres.
 • Du skal sikre, at beboerne indtager medicinen.
 • Du skal vinge af i borgeropgaver når den fast dispenseret medicin er givet.
 • Du skal dokumentere, at du har administreret ikke-dispenserbar medicin.
 • Du skal i forbindelse med PN-medicin dokumentere hvorfor det er givet og efterfølgende vurderer om der er effekt.
 • Du skal give besked til den sundhedsfaglige vagt, hvis beboer ikke kan tage medicinen, får forkert medicin eller du har glemt at udlevere medicinen. Er der ikke sundhedsfagligvagt på Tjørringhus kontakt læge. HUSK at oprette administrationsnotat og eventuelt UTH. 
 • For Tjørringhus og Agerbo gælder: Ved fast ikke dispenseret medicin skal det optrukne ALTID tjekkes efter af kollega der er oplært i medicingivning. 
 • Ved medicingivning placeres medicin på tallerken med navn på pågældende borger.
 • Ved medicingivning via sonde gives dette ALTID gennem forlængerslange.

Igangsætte et nyt ordineret præparat, når DFH har en ordination fra lægen på FMK, samt samtykke fra forældre/værge hertil kan et ny behandling iværksættes. 

Udfyld Afvigelse på medicin hvis borger:

 • kaster op kort efter medicinindtagelsen. Kontakt sundhedsfaglig vagt på Tjørringhus eller læge, hvis der ikke foreligger en plan fra behandlingsansvarlige læge. Forældre orienteres medmindre andet er aftalt - tjek samarbejdsaftale under Samtykke på Stamdata.
 • ikke indtager medicin, har fået forkert medicin, eller fået medicin på det forkerte tidspunkt. Kontakt sundhedsfaglig vagt på Tjørringhus eller læge.  Udfyld en UTH. Forældre orienteres medmindre andet er aftalt tjek samarbejdsaftale.

Udfyld Medicin til selvadministration når:

 • Når barn/ung sendes hjem, i skole ect.
 • Print ordinationsoversigt fra PC som medsendes.

Mængder af medicin der sendes med ud af huset, beror på en konkret vurdering. Her overvejes, hvilken medicin det drejer sig om, og hvad den unge/værge vil kunne håndtere, eller evt. hvad læge har vurderet ung må få med hjem. Ved usikkerhed kontakt nærmeste leder. 

Ved støre mængder PN skal alle tabletter i bøtte ikke tælles. Vurderes det at hele bøtten ikke bør medsendes pakkes en mindre mængde i lynlåsposer. Påfør navn, cpr.nr., lægemiddelnavn, styrke, dosering samt maks. antal døgndosis, udløbs dato og batch-nummer. Lynlåspose og indhold kasseres såfremt at der er noget med retur.

Ved dispenseret PN ­medicin (fx til skolebrug) skal være ophældt i ordinerede enkeltdoser og mærket med borgers navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis samt dato for dispensering og medicinens udløbsdato. 

Hvis vi har behov for at komme på FMK og se ordinations detaljer kontakter vi Udfører med trust eller den sundhedsfaglige vagt.

Medicinsk ernæring (kun for Tjørringhus)

Medicinsk ernæring (sondemad) forefindes i centralt depot på Tjørringhus, hvor der kan hentes fra til lokale depoter på afdelingerne.

Når der sættes sondemad på plads i centralt depot sikres følgende:

 • Korrekt modtaget præparat til barnet
 • Der sikres, at det sættes på borgers hylde som er markeret med navn

Når der hentes sondemad fra centralt depot til lokalt depot sikres følgende:

 • At det er det korrekte præparat der tages fra hylden, og at det er til det korrekte barn
 • Der tjekkes igen, at alle oplysninger stemmer, inden man sætter præparat på hylden i det lokale depot

I lokale depoter findes sondemaden på separate hylder til hvert barn. Hylden er markeret med barnets navn samt et billede af den aktuelle sondemad. Samme billede er at finde på hvert barns kørestol.

Det er kontaktpersonen der har ansvaret for at sikre, at billede af aktuelt sondemad er ajour.

Grundet GDPR er der i centrale og lokale depoter ikke billeder af børnene, der henvises i stedet til børnenes medicinkasser i aflåste medicinskabe for sikker identifikation.

Ved opsæt og opstart af sondemad:

 • Der tjekkes, at det er det korrekte præparat, der tages fra hylden. Der tjekkes igen inden præparatet kobles til ernæringspumpe.
 • Der tjekkes ALTID, at det er det korrekte præparat inden opstart af et måltid, uagtet om det er en selv eller ens kollega der har hentet sondemaden i depotet.
 • Der tjekkes, inden opstart, at ernæringspumpen er indstillet korrekt i forhold til ordineret mænge sondemad.

OBS: Produkterne kan ligne hinanden, så læs hele produktnavnet.

Du skal ALTID kvittere for medicingivning

Fast dispenseret i doseringsæske.  Du skal i CURA dokumentere for at den faste dispenseret medicin er givet med et flueben i Borgeropgaver på Borger.

Fast ikke-dispenseret.  Du skal i CURA dokumentere, at du har administreret ikke-dispenserbar medicin og hvornår medicinen er givet. Det gør du i medicinmodulet under ikke-dispenseret ved at klikke på præparat, vælg effektuering og udfyld dialogboks.

PN-medicin.  Du skal i forbindelse med PN-medicin altid dokumentere hvornår og hvorfor det er givet (under Bemærkninger). Efterfølgende skal vi vurderer om der er en effekt, og hvordan du kan se/ikke se det. Har du ikke selv mulighed for at evaluere effekten uddelegeres dette til anden kollega.

NOTE: Når det handler om Medicingivning i relation til Patientsikkerhed så må vi ALTID kontakte medarbejderen ved manglende kvittering - også på BF dage.

Identifikation af borger

I aflåste medicinskabe forefindes der billeder af børnene på deres individuelle medicinkasser som sikrer, at der er mulighed for identifikation til trods for eventuelt manglende verbalt sprog.

Derudover tjekkes der altid:

 • Rigtig patient
 • Rigtig lægemiddel
 • Rigtig dosis
 • Rigtig administrationsmåde
 • Rigtig tidspunkt
 • Rigtig information
 • Rigtig lægemiddelform

Referencer

INSTRUKS

Ikrafttrædelse 
Maj 2021

Revideret:
Maj 2021

Næste revision:
September 2022

Udarbejdet af: 
Ditte Fay Fraser 
Henriette Engsig

Godkendt af:
Ledelsen i DFH

Gældende for:
Medarbejdere i DFH