Medicinhåndtering - aflastning

Luk alle
Åben alle

Formål

Formålet er at sikre at medicin gives til den rette borger, på det rette tidspunkt og på den rette måde.  

Ansvar og kompetencer

Ledelsens ansvar

Ledelsen har det overordnede ansvar for at DFH lever op til de af lovgivningen opsatte krav, for aflastningstilbud der håndterer medicin og leverer sundhedsfaglige ydelser jf. sundhedsloven.

Forældre/værges ansvar

Det er forældre eller værge til borgeren der er ansvarlig for at den rette medicin medbringes i aflastning, at medicinen er doseret korrekt i godkendte medicinæsker med borgerens fulde navn og cpr. nr. og at der er overensstemmelse imellem den doseret medicin og medicinskemaet.

Borgeren skal medbringe medicin svarende til aflastningens længde. Medicinen skal være doseret efter anvisningerne i medicinskemaet. Ikke dispenserbar medicin og PN-medicin medbringes i original emballage med tydelig påført navn på borgeren. Der gives kun ikke dispenserbar medicin og PN-medicin i det omfang det er anført på medicinskemaet.

Naturmedicin og kosttilskud skal være ordineret af lægen og være anført på medicinskemaet.

Der skal medbringes engangssprøjter, sondeforlængere, ernæringssæt og andet til hvert aflastnings ophold. DFH genbruger, i henhold til hygiejniskeretningslinjer, ikke udstyr. Det er forældrenes ansvar, at medbringe udstyr i passende mængder til hele aflastningsperioden. 

Aflastningstilbuddets ansvar

Medicinskemaer udleveres af aflastningstilbuddet. Det er forældrenes eller værgens ansvar at medicinskemaet er ajourført. Der er vigtigt at præparat navn, styrke, mængde og tidspunkt for medicingivning fremgår tydeligt på skemaet.

Ved ændringer, skal forældre udfylde et nyt medicinskema. Det opdaterede medicinskema SKAL sendes til fællesmail. 

Personalets ansvar

Der er personalets ansvar at medicinen opbevares i aflåst medicinskab eller køleskab.   

Det er personalets ansvar at sikre at den rette medicin gives til borgeren på det rette tidspunkt og at det der gives, er i overensstemmelse med medicinskemaet.

Medicinen skal kontrolleres ved ankomst til aflastningen. Her skal tjekkes både det faste + PN medicin. Derudover skal der være ekstra af det faste medicin fx ved behov for en ny dosis. 

I de tilfælde hvor der er uoverensstemmelse mellem medicinskemaet og dispenseret medicin, kontaktes forældre med henblik på at få afklaret uoverensstemmelserne. 

Personalet kvitterer med initialer på et medicinkvitteringsskema hver gang, der er udleveret medicin. Ved fejlmedicinering kontakter personalet forældre og læge.

Alle utilsigtede hændelser indberettes af personalet på www.dpsd.dk eller via link fra Cura.

Medicin må kun administreres af medicinoplært personale.  

Medarbejder på aflastningstilbuddet handler udelukkende som forælderenes forlængede arm. 

Ved opkast efter medicingivning

Hvis beboeren kaster op indenfor 1 time efter medicingivning, kontaktes forældrene/værge ift. om der skal gives ny medicin, hvis ikke  der ligger en plan ift. at give ny dosis ved opkast. Det er forældrenes/værges ansvar, at der ligger en instruks fra lægen ift. hvilke præparater der skal gives igen.

Hvis der ikke ligger en sådan plan og forældrene ikke kan træffes, kontaktes den sundhedsfaglige vagt på Tjørringhus, som kontakter læge/vagtlæge ift. hvilke præparater, der skal gives igen.

HUSK altid at oprette et administrationsnotat - Afvigelse på medicin, når en beboer kaster op efter medicingivning.

Referencer

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, Sundhedsstyrelsen feb. 2019.

INSTRUKS

Ikrafttrædelse 
Maj 2021

Revideret:
Maj 2021

Næste revision:
September 2022

Udarbejdet af: 
Ditte Fay Fraser 
Henriette Engsig

Godkendt af:
Ledelsen i DFH

Gældende for:
Medarbejdere i DFH