Medicindispensering

Luk alle
Åben alle

Begrebsafklaring

Her er en liste over de forkortelser du kan støde på i denne instruks.

 • DFH = Døgn og Familiestøtte Herning 
 • UTH = Utilsigtede hændelse
 • FMK = Fælles Medicinkort
 • LMK = Lokal Medicinkort (Ordinationsoversigt)
 • PN = efter behov
 • CAVE = lægemidler som en patient bør undgå at få grundet allergi
 • KOL = Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
 • CRP = C-Reaktivt Protein

Formål

Formålet er overordnet at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordinationen og håndteringen af lægemidler, samt at sikre, at dispensering af medicin i DFH foregår sikkert og korrekt jf. Autorisationsloven §17 og bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. Instruksen er rette mod borgere i DFH efter Lov om Social Service §§ 66.1.6 efter § 52 stk. 3 nr. 7 (døgn).

Ansvar og kompetencer

Ledelsen har det overordnede ansvar for, at der er en faglig forsvarlig tilrettelæggelse af beboernes behandling med medicin, herunder instruks for Samarbejde med de behandlingsansvarlige læger. Ledelsen har ligeledes det overordnede ansvar for, at der foreligger instrukser for tilrettelæggelse af arbejdet, så beboerens sikkerhed tilgodeses bedst mulig. Ledelsen har videregivet ansvaret for medicindispensering til DFHs medicinansvarlige. De medicinansvarlige skal sørge for, at medicinen er doseret i den rigtige styrke og mængde, til det rette tidspunkt og til den rigtige beboer. Se instruks for Medarbejders kompetencer, ansvar og opgavefordeling.

Det er altid lægeordineret, hvilken medicin beboer skal have, hvorfor, hvordan, hvornår og hvor meget medicin, der skal gives, og hvor længe behandlingen skal vare. For medicin, der er ordineret af en læge, såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin, er det gældende at det er lægens ansvar at vurdere indikation, kontraindikation og risiko for bivirkninger ved ordinationen. Derfor er det vigtigt, at der ved konsultation af læge altid medbringes tablet/mobil med adgang til Cura medicin.

Personalets kompetencer og fordeling af arbejdsopgaver

De medicinansvarlige i DFH er sygeplejersker, sosu-assistenter og Udfører med Trust

Sygeplejersker og sosu-assistenter har ansvar for:

 • Medicindispensering til fastboende beboer.
 • Ansvar for at sikre at FMK er opdateret med aktuelle ordinationer og ændringer
 • Ansvar for at der ikke er afvigelser mellem FMK og LMK (ordinationsoversigt) i CURA 
 • Ansvarlige for oplæring af nyt personale i medicin administration.

Udfører med Trust:

 • Det er uddelegeret til Udfører med Trust at de må dispensere medicin. De skal minimum 1 gang årligt have ansvaret for at udføre medicindispensering i deres lokale afdeling.
 • Det er uddelegeret at de må godkende akut behandling med fx penicillin, cremer m.m. og opdaterer medicinæsker med den nye behandling.
 • Oplære nyt personale på Agerbo, Mejeriet og Olufsgade i medicin administration.

Særligt for risikosituationslægemidler

Læs instruks De 7 Risikosituationslægemidler

Modtagelse af medicin fra apoteket

Formål: At sikre en patientsikker håndtering omkring medicinmodtagelse hvor risiko for fejl, forbytning og ukorrekte opbevaringsforhold mindskes.

Såfremt personale uden medicinkompetence modtager medicin til borgere, skal medicinen opbevares aflåst på forsvarlig vis, indtil der er tilstedeværelse af den medicinansvarlige. Den medarbejder som modtager medicinen har ansvar for at sikre at forsegling på apoteksposen er ubrudt.

Vær opmærksom på, at medicin leveret efter kl. 16.00 kan være en akut kur, så kontakt borgers team.

Det er den medicinansvarlige, som pakker medicinen ud og tjekker om medicinen stemmer overens med, hvad der er bestilt. 

Gældende for Agerbo, Olufsgade og Mejeriet:  Medicin bestilles fra Apotek og leveres med bud i lukkede poser med borgers navn tydeligt påskrevet. Medicin kan modtages af alt personale.

Gældende for Tjørringhus:  Medicinen afhentes hver 2. uge af personale fra Tjørringhus på apoteket.

Gældende for alle bosteder:  Poserne fordeles i borgers "kasse for aktuel og pauseret medicin". Fordeling af poserne skal ske med det samme medicinen forefindes på bostedet.

Note: Er der behov for at åbne poser med leveret medicin før den medicinansvarlige er til stede gemmes medsendte bilag til den medicinansvarlige, der tjekker om tilskuddet er korrekt.

Gældende for Agerbo, Olufsgade og Mejeriet:  Alt personale kan, efter aftale med medicinansvarlig åbne for apoteksposen såfremt denne indeholder aktuel medicin til borgers behandling jævnfør ordinationsoversigt.

Ved udpakning af medicin sikres følgende af den medicinansvarlige:

 • Medicinen er mærket med borgerens navn og eventuelt CPR-nummer
 • Det er det rigtige medicin i den rigtige styrke og korrekte lægemiddelform.

Data

ia Cura har vi adgang til FMK (Fælles medicinkort).

I Cura under fanen medicin fremgår:

 • Borgerens navn og cpr. nummer.
 • LMK (lokal medicin kort er identisk med FMK)
  • Dato for ordination (behandlingsstart)
  • Dato for seponering, hvis der er fastsat en dato.
  • Hvis ordination er pauseret fremgår det tydeligt her
  • Ordinationens handelsnavn og generiske navn.
  • Medicinens art og styrke.
  • Hvor meget medicin borgere skal have ad gangen (enkeltdosis og døgndosis).
  • Hvilket tidspunkt borgeren skal indtage medicinen.
  • Præcis behandlingsindikation
  • PN-medicin angives i dosis, minimum timer mellem dosis og maks. antal gange pr døgn.  
 • I kortet Dispensering finder vi:
  • Oversigt på Medicin dispenseret til doseringsæske
   • Behandlings start (dato for ordinationen)
   • Indholdsstof/Form (fx Paracetamol/tabletter)
   • Præparat / Styrke (Præparat i effektuering = præparat tilsendt fra Apotek) /Styrke fx 25 mg)
   • Administrations vej (fx OR - Oral anvendelse)
   • Dosis (fx 1 tablet kl. 08.00)
  • Oversigt på
  Anden medicin
  (fx PN, brusetabletter, flydende, efter skema m.m.)
  • Behandlings start (dato for ordinationen)
  • Indholdsstof/Form (fx Paracetamol/tabletter)
  • Præparat / Styrke (Præparat i effektuering = præparat tilsendt fra Apotek) /Styrke fx 25 mg)
  • Administrations vej (fx OR - Oral anvendelse)
  • Dosis, maks. dosis pr døgn og hvor ofte (fx 1 tablet, min. 4 t mellem dosis, maks. 3 gange dagligt)
 • Kortet Medicinsk CAVE skal udfyldes med allergifremkaldende stof. Ved ingen allergier eller overfølsomhed sættes flueben i NEJ.

Dispensering af medicin

Medicindispenseringen foretages af de medicinansvarlige, via medicinmodulet i CURA i kortet Dispensering.

Det er vigtigt at dispensering kan foregå uforstyrret. Marker gerne udenfor døren at du ikke vil forstyrres

 • Der anvendes handsker, forudgået af korrekt håndhygiejne
 • Kontrollere at det er barnets navn + cpr. nr. der står på doseringsæsken
 • Kontrollere at lægemidlets handelsnavn styrke/koncentration, form og dosis, samt det tidspunkt medicinen skal gives, står på det medicinglas eller beholder, som medicinen dispenseres fra.
 • Kontrollere at der er sammenhæng mellem den lokale medicinliste og FMK og medicinbeholdning
 • Du må kun dispensere tabletter til doseringsæskerne, hvis du har al den medicin, som skal bruges til hele perioden, du doserer til.
 • Når du har dispenseret medicinen, skal du kontrollere, at antallet af tabletter på den lokale medicinliste er det samme, som antallet af tabletter i doseringsæskerne
 • Du skal dokumentere at du har dispenseret medicinen til den givne periode
 • Restmedicin fra en beboer må ikke anvendes til andre beboere
 • Medicin der er pauseret skal i lukket pose og markeres med "pauseret"
 • Medicin der er ikke længere skal bruges, skal bortskaffes 
 • Der påføres dato samt givningstidspunkt på Movicolbreve. Korrekt antal breve til ugentlig dosis lægges i lynlåspose med navn, cpr og ugenummer. Denne metode kan også anvendes ved andre præparater, hvor det er muligt for at opnå størst mulig patientsikkerhed.

Note: Ved kosttilskud, naturmedicin ect. kan ordinerende læge vælge at fravige at skrive styrke og lægemiddelform på FMK. Kontakt læge, eventuelt via korrespondancebrev og få afklaring på lægemiddelform og styrke. Bed om hvis muligt at få det ordineret på FMK, hvis det ikke er muligt henvis til korrespondancebrev.

Husk at al den medicin, beboeren er i behandling med, skal være i beboerens medicinbeholdning. Det gælder både fast og pn-medicin.

Efterdispensering

Hvis der i en igangværende doseringsperiode ordineres et nyt lægemiddel eller en kortvarig kur (fx penicillin, prednisolon, smertestillende medicin) må der foretages efterdosering. Efterdosering foregår efter samme principper som dispensering. 

Doseringsæsker

Doseringsæsker skal mærkes med:

 • fulde navn, cpr. nr., ugedag og evt. uge nr.

Medicin der ikke er mærket med label fra apotek eller sygehus, skal mærkes med fulde navn og cpr. nr.

Tidsrum

 • Morgen 06.00-11.00 
 • Middag 11.00-15.00 
 • Aften 15.00-20.00
 • Nat 20.00-06.00

Bemærk du må under ingen omstændigheder rette i eller skrive på label fra apotek eller sygehus. Alle ændringer skal, efter aftale med lægen, angives i medicinskemaet

Opbevaring af medicin

Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende: 

 • Adskilt fra andre patienters medicinbeholdning.
 • Aktuelt og ikke-aktuelt medicin er tydeligt adskilt, i lukket pose markeret med "pauseret label"
 • Seponeret medicin kasseres efter samtykke fra borger og jf. gældende retningslinjer
 • Fast medicin og PN - medicin er tydeligt adskilt i kasser til formålet i 2 forskellige farver markeret med DYMO
 • Ved den rette temperatur, fx på køl.

Der må ikke opbevares medicin til fælles brug, heller ikke håndkøbsmedicin. Den eneste undtagelse er adrenalin som nødberedskab.

Alle doseringsæsker og omslag til doseringsæsker skal være rengjorte efter brug.

For at sikre, at der ikke forefindes udløbet medicin i DFH anvendes skema for udløbsjournal af den medicinansvarlige. Skema forfindes på Intra > Skemaer og Skabeloner > Sundhedsfaglig > Udløbsjournaler

Bortskaffelse af medicin

Korrekt håndtering af medicinaffald og klinisk risikoaffald, der afleveres på apoteket

 • Medicin afleveres til apoteket ved udløbsdato, seponering og ikke-aktuelt.
 • Receptpligtig- og håndkøbsmedicin, vacciner og insulinpenne med medicinrester, betragtes som medicinaffald. Alt dette afleveres på apoteket.
 • Insulinpenne uden kanyler må, uanset om de er tomme eller ej, kasseres med dagrenovation.
 • Alt medicinaffald afleveres på apoteket det anviste sted.
 • Medicin skal helst afleveres i original emballage.
 • Medicinaffald skal være pakket og mærket i gennemsigtige plastposer.
 • Løse tabletter samles i gul spand der er markeret til medicinrester.

Brugte kanyler og skalpeller skal afleveres i godkendte kanylebokse:

 • Hætteglas med medicinrester puttes i den gule spand der er markeret til hætteglas.
 • Kanyler puttes i gul spand der er markeret til kanyler.
 • Fyldte markerede gule spande afleveres på apoteket.

NOTE:  Synligt tom emballage uden personfølsomme data må kasseres med dagrenovation, herunder glas/bøtter, æsker, inhalatorer til astma, kapsler til brug i inhalatorerne osv.

Referencer

 • Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000
 • Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015
 • Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009

INSTRUKS

Ikrafttrædelse 
Maj 2021

Revideret:
Maj 2021

Næste revision:
September 2022

Udarbejdet af: 
Ditte Fay Fraser 
Henriette Engsig

Godkendt af:
Ledelsen i DFH

Gældende for:
Medarbejdere i DFH