Medarbejdernes kompetencer, ansvar og opgavefordeling

Alt personale har et selvstændigt ansvar, når de påtager sig en opgave indenfor medicinhåndtering. Dermed også ansvar for at frasige sig opgaven, hvis personen ikke har tilstrækkelige kompetencer

Luk alle
Åben alle

Begrebsafklaring

Her er en liste over de forkortelser du kan støde på i denne instruks.

 • DFH = Døgn og Familiestøtte Herning 
 • UTH = Utilsigtede hændelse
 • FMK = Fælles Medicinkort
 • LMK = Lokal Medicinkort (Ordinationsoversigt)
 • PN = efter behov
 • CAVE = lægemidler som en patient bør undgå at få grundet allergi
 • KOL = Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
 • CRP = C-Reaktivt Protein

Formål

Formålet er overordnet at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved at alle medarbejdere:

 • Der varetager opgaver vedrørende medicin og sundhedsfaglige opgaver, dokumenterer korrekt.
 • Kender deres ansvars- og kompetenceområde i forbindelse med opgaver vedrørende medicinhåndtering og de sundhedsfaglige opgaver.
 • Arbejder ud fra fælles retningslinjer.
 • Har adgang til et let tilgængeligt materiale til brug ved tvivlsspørgsmål.

Instruksen er rette mod borgere i DFH efter Lov om Social Service §§ 66.1.6 efter § 52 stk. 3 nr. 7 (døgn), § 52 stk. 3 nr. 5 og §84 (aflastning).

Ansvar og kompetencer

Ledelsen har det overordnede ansvar for:

 • at der er en faglig forsvarlig tilrettelæggelse af beboernes behandling med medicin.
 • at der foreligger instrukser for tilrettelæggelse af arbejdet, så beboerens sikkerhed tilgodeses bedst mulig.

Ledelsen har videregivet ansvaret for medicindispensering til DFHs medicinansvarlige. De medicinansvarlige skal sørge for, at medicinen er doseret i den rigtige styrke og mængde, til det rette tidspunkt og til den rigtige beboer. Se instruks for Medicindispensering.

Det er altid lægeordineret, hvilken medicin beboer skal have, hvorfor, hvordan, hvornår og hvor meget medicin, der skal gives, og hvor længe behandlingen skal vare.

For medicin, der er ordineret af en læge, såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin, er det gældende at det er lægens ansvar at vurdere indikation, kontraindikation og risiko for bivirkninger ved ordinationen. Derfor er det vigtigt, at der ved konsultation af læge altid medbringes tablet/mobil med adgang til Cura medicin. Se instruks for Samarbejde med de behandlingsansvarlige læger.

Der er for hver enkelt beboer udarbejdet en samarbejdsaftale mellem forældre/værge og DFH, der giver tilsagn om at DFHs oplærte personale må administrere og håndtere beboerens medicin-behandling samt varetage relevante sundhedsfaglige opgaver. Samarbejdsaftalen er arkiveret under Samtykker på Stamdata.

Samarbejdsaftalen er arkiveret under Samtykker på Stamdata.

Personalets kompetencer og fordeling af arbejdsopgaver

De medicinansvarlige i DFH er sygeplejersker, sosu-assistenter og Udfører med Trust

Medicinansvarlig = Autoriserede sundhedspersoner samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte patient. Den medicinansvarlige skal sikre, at hvert trin i medicinhåndteringen udføres korrekt, og at vedkommende kender opgaver og ansvar. Arbejdsgange og processer for medicinhåndtering er beskrevet i Medicinhåndtering og medicindispensering.

Den medicinansvarlige har pligt til at dokumentere lægens beslutning om ordination i den lokale journal (Ordinationsoversigt). Personalet må ikke ændre i lægens ordination eller i lægens begrundelse (indikation) for, at patienten skal have medicinen. Hvis lægen ikke har oplyst indikationen, skal personalet kontakte lægen for at få oplysning om indikationen. Hvis lægen mener, der er indikation for behandling med ikkereceptpligtig medicin, skal lægen også ordinere det i FMK.

Dette indebærer ansvar for at:

 • der handles ud fra lægeordination
 • der er sammenhæng mellem den aktuelle medicinske behandling og borgerens situation og tilstand
 • der sker en opfølgning på medicinhåndteringen og evt. ændringer i borgerens situation og tilstand

NOTE: Ved manglende sundhedsfagligvagt på Tjørringhus er der indgået aftale med Akutteamet i Herning kommune om at DFH må kontakte dem ved behov for sundhedsfaglig sparring.

1. Sygeplejersker

Sygeplejersker har lægemiddelkompetencer = har uddannelse til at administrere og dispenserer til alle faste beboere i DFH.

Sygeplejersker

 • Kan udføre dispensering af medicin til fastboende beboere
 • Ansvar for opdatering af LMK i hele DFH ved medicinændringer og fx penicillinkure etc.
 • Ansvarlige for oplæring af nyt personale i medicin håndtering og øvrige sundhedsfaglige opgaver.

2. Social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedsassistenter har lægemiddelkompetencer = må dispensere og administrere medicin til beboere. 

Social- og sundhedsassistenter

 • Kan udføre dispensering af medicin til fastboende beboere
 • Ansvar for opdatering af LMK i hele DFH ved medicinændringer og fx penicillinkure etc.
 • Ansvarlige for oplæring af nyt personale i medicinhåndtering og øvrige sundhedsfaglige opgaver.. 

3. Udfører med Trust

 • Det kan uddelegeres at Udfører med Trust dispenserer medicin. 
 • Det er uddelegeret at de godkender akut behandling med fx penicillin, cremer m.m. og opdaterer medicinæsker med den nye behandling.
 • Oplære nyt personale på Agerbo, Mejeriet og Olufsgade i medicin håndtering og øvrige sundhedsfaglige opgaver.

NOTE: Udfører med Trust skal på 3-dags medicinkursus.

4. Personale uden lægemiddelkompetencer i grunduddannelse

Denne gruppe dækker over pædagoger, pædagogiske assistenter, terapeuter, omsorgsmedhjælpere, vikarer m.fl.

Denne gruppe har ikke lægemiddelkompetence = må som udgangspunkt kun varetage administration af medicin, der er dispenseret af medicinansvarlig, samt varetage relevante sundhedsfaglige opgaver.

Relevante sundhedsfaglige opgaver samt medicin håndtering kræver forudgående oplæring og introduktion af medicinansvarlig. I situationer hvor borgerens lægemidler ikke kan dispenseres f.eks. opløselige tabletter må personalet oplæres i at udtage tabletter eller flydende medicin fra originalemballage og administrere denne.

Personalet håndterer medicin ud fra medicinmodulet i CURA. Personalet er forpligtet til at tjekke at den dispenserede medicin stemmer overens med det ordinerede i CURA samt reagere ved afvigelser.

Alle faggrupper skal oplæres i Helbredstilstande, da alle ansatte i DFH har et fælles ansvar for at opretholde og vedligeholde helbredsstande med de 12 sygeplejefaglige problemområder i borgers journal under Helhedsvurdering.

5. Studerende og elever

Sygeplejestuderende må efter individuel instruktion og med kontinuerlig opfølgning fra klinisk vejleder/sygeplejerske overdrages opgaver vedrørende daglig medicin håndtering, ex give insulininjektion, dryppe øjne og udføre lægeordineret hudpleje. Den overdragede opgave skal være svarende til den studerendes uddannelsestrin, individuelle mål og plan.

Pædagogstuderende kan efter individuel oplæring og med kontinuerlig opfølgning fra medicinansvarlige og praktikvejleder overdrages opgaver vedrørende daglig håndtering af medicin.

Intro og oplæring af personale

Ledelsen skal sikre sig, at introduktion og oplæring finder sted ved ansættelsens begyndelse, så ansatte har relevante sundhedsfaglige opgaver og medicin håndtering som en generel kompetence.

Alle nye medarbejder (gælder både fastansatte og vikarer) skal minimum have én fælles intro-dag (Introkursus 1). Derefter vil introforløbet varierer alt efter stilling og funktion.

Der skal altid være fokus på oplæring og introduktion i forhold til nye lægemidler med særlige indgiftsmåder ex. tidsforskydning mellem mad og lægemiddel.

Ansvar, kompetencer og opgaveoverdragelse for personale uden lægemiddelkompetencer i grunduddannelse.

 • Kan udføre medicin håndtering til beboer på forsvarlig vis via medicinmodul i Cura Social
 • kan ikke modtage ordinationer og må ikke opdatere fra FMK
 • skal kontakte medicinansvarlig eller sundhedsfaglige vagt på Tjørringhus hvis:
  • borgeren ikke vil, eller ikke kan tage medicinen
  • antallet af tabletter ikke svarer til medicinlisten i CURA, eller der er åbenlyse fejl
  • der er den mindste tvivl i forhold til medicinopgaven
  • hvis borgeren kaster op efter medicingivning

Vikarer og afløsere vil blive ført gennem et "skræddersyet" introforløb som ligger om eftermiddagen/aftenen. Derudover vil der på deres vikarmøder blive undervist i forskellige emner som vil være relevant for at sikre de er klædt ordentlig på til det arbejde de skal udføre. Vikarer og afløsere kan efter ledelsens vurdering varetage medicinopgaver svarende til den enkeltes kvalifikationer og kompetencer. Ledelsen skal sikre sig, at introduktion og oplæring finder sted.

Oplæringsplaner og oversigter

Kan findes på DFH's Intra under Organisation  > Intro og oplæring > Beskrivelse af introforløb for nye medarbejdere.

På Intra under overskriften Sundhedsfaglig  finder vi linket: Uddannelse og oplæring. Herunder ligger der oplæringsmateriale og henvisninger til relevante instrukser samt oplæringsoversigter.

Oplæringsoversigter indeholder navne på de personaler der er oplært i de forskellige sundhedsfaglige opgaver. Når et personale er blevet oplært i en procedure, opdaterer den oplæringsansvarlige Oplæringsoversigten.

NOTE: For Tjørringhus gælder, at oplæring og introduktion i medicinhåndtering, og sundhedsfaglige opgaver, af ansatte samt vikarer og afløsere fremgår af det enkelte personales Kompetanceskema.

Medicinoplæring: for TJH gælder, at oplæring finder sted af to separate omgange. For resten af DFH gælder at medicinoplæring finder sted på en gang. Fælles for alle oplæringer er dog at det er den oplæringsansvarlige der vurderer om oplæring kan afsluttes eller om der er behov for yderligere oplæring.

Referencer

Ansvar, kompetencer og opgaveoverdragelse inden for Sundhedsloven § 138, Instruks og Indsatskatalog.

Autorisationsloven §17 og bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp.

INSTRUKS

Ikrafttrædelse 
Maj 2021

Revideret:
Maj 2021

Næste revision:
September 2022

Udarbejdet af: 
Ditte Fay Fraser 
Henriette Engsig

Godkendt af:
Ledelsen i DFH

Gældende for:
Medarbejdere i DFH