Informeret samtykke

Luk alle
Åben alle

Begrebsafklaring

Her er en liste over de forkortelser du kan støde på i denne instruks.

 • DFH = Døgn og Familiestøtte Herning 
 • UTH = Utilsigtede hændelse
 • FMK = Fælles Medicinkort
 • LMK = Lokal Medicinkort (Ordinationsoversigt)
 • PN = efter behov
 • CAVE = lægemidler som en patient bør undgå at få grundet allergi
 • KOL = Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
 • CRP = C-Reaktivt Protein

Formål

Bestemmelserne i patientretsstillingsloven har til formål at sikre, at patientens værdighed, integritet og selvbestemmelsesret respekteres. Loven indeholder derfor bestemmelser om sundhedspersoners pligt til at give information og indhente samtykke til behandling samt videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med behandling.

Pligten til at give information og til at indhente samtykke påhviler den behandlingsansvarlige sundhedsperson, jf. lovens § 12. Formålet med denne instruks bliver i forlængelse heraf at sikre en systematisk tilgang til indhentelse og dokumentation af informeret samtykke, således:

 • At personalet har informeret samtykke fra forældremyndighedsindehavere til deltagelse i undersøgelser, diagnosticering, genoptræning, sundhedsfaglige pleje mv.
 • At der foreligger samtykke fra forældremyndighedsindehavere til at sundhedspersoner må videregive oplysninger om patientens helbredsoplysninger til DFHs personale, hvis disse deltager i forbindelse med behandling eller lign.
 • At der foreligger samtykke fra forældremyndighedsindehavere til at DFH må videregive oplysninger om patientens helbredsoplysninger til den behandlingsansvarlige sundhedsperson, hvis disse deltager i forbindelse med behandling eller lign.
 • At der foreligger dokumentation på de pårørendes stillingtagen til det informeret samtykke.

Definitioner

Information af borger og deres samtykke til undersøgelse og behandling er et fundamentalt grundlag for behandler-patientforholdet. Borger/værges samtykke skal gives på baggrund af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, og borger/værge kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Sundhedsloven beskriver hvordan og om hvad, sundhedspersonen skal informere.

Et samtykke til behandling kan både være mundtligt eller skriftligt, og skal journalføres i patientjournalen. Borger/værge har også ret til "ikke at vide". Det kræver en utvetydig tilkendegivelse fra borger/værge om, at han/hun ikke ønsker at blive informeret.

Mindreårige

En borger, der er fyldt 15 år, kan som udgangspunkt selv give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal informeres herom, og skal inddrages i den mindreåriges beslutning, men beslutningskompetencen ligger hos den 15-17-årige. Denne regel tilgodeser såvel den unges selvbestemmelsesret som forældrenes pligt til at yde omsorg. Er en borger under 15 år, er det forældremyndighedens indehaver, der skal give samtykke.

Varigt inhabile borgerer

Hvis en borger varigt ikke er i stand til at varetage sine egne interesser, kan informeret samtykke til behandling gives af borgers nærmeste pårørende, en værge eller en fremtidsfuldmægtig. De pårørende, værgen eller den fremtidsfuldmægtige skal have information i det omfang, det er nødvendigt for at varetage borgerens interesser i den konkrete situation.

Ansvar og kompetencer

Personalet i DFH skal følge denne instruks. Hvis instruksen fraviges, skal dette altid drøftes med ledelsen

1. Samtykkekompetence til behandling

DFH har specialiserede døgntilbud til børn og unge, der har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvilket er ensbetydende med at der kan være tale om borgere, der varigt mangler evnen til at give samtykke, hvorfor det altid er nødvendigt at indhente informeret samtykke til behandling fra nærmeste pårørende til børn og unge efter Lov om Social Service § 66.1.6 samt § 107.

I de tilfælde, hvor barnet eller den unge er under værgemål, der omfatter kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende helbredsforhold, jf. værgemållovens § 5, kan informeret samtykke dog gives af værgen, jf. lovens § 9, stk. 1.

I de tilfælde hvor forældrene/værgen ikke giver samtykke til opstart af et nyt præparat, kontakter den medicinansvarlige den ordinerende læge og lægger en ny plan.

2. Samtykkets indhold

Samtykket fra forældremyndighedsindehavere til DFH skal være givet til en konkret behandling, heri ligger at et samtykke skal være konkretiseret i den forstand, at det er klart og utvetydigt, hvad samtykket omfatter.

Samtykket skal være informeret, og det skal sikre at forældrene er tilstrækkeligt informeret omkring hvad han/hun samtykker til. Derudover skal samtykket være aktuelt, det vil sige til en given behandling, der fortages i nærmeste fremtid.

3. Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger

Et samtykke gælder ikke generelt, men opfatter kun de konkrete typer af oplysninger, som det aftales, at det vil være relevant at videregive.

Det er en forudsætning for at udøve sin selvbestemmelsesret i forbindelse med videregivelse af helbredsoplysninger mv., at patienten er fyldt 15 år, har personlige forudsætninger for at for forstå indholdet i og konsekvenserne af et samtykke.

Hvis en patient på 15 - 17 år ikke er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, kan indehaveren af forældremyndigheden give samtykke i den nødvendige videregivelse.

For børn under 15 år er det ligeledes forældremyndighedens indehaver, der skal give samtykke til videregivelse. 

4. Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger fra DFH

DFH har specialiserede døgntilbud til børn og unge, der kan have betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i disse tilfælde er der tale om borgere, der varigt mangler evnen til at give samtykke, hvorfor det ofte er nødvendigt at indhente samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger fra nærmeste pårørende til børn og unge i DFH efter Lov om Social Service § 66.1.6 samt § 107.

Dokumentation

Evnen til at give et informeret samtykke i forhold til Sundhedsloven dokumenteres i Cura i observationen: Evne til at give informeret samtykke SUL (Vigtig info) #SOCIAL. Ved nej/delvis skal der være en person der kan give stedfortrædende samtykke. Hvis der ikke er dette, skal der søges værgemål.

Informeret samtykke til aktuel behandling dokumenteres i det relevante problemområde i Helbredstilstande under Faglig vurdering /plan. Ex. Borger/værge samtykker til planen.

INSTRUKS

Ikrafttrædelse 
Maj 2021

Revideret:
Maj 2021

Næste revision:
September 2022

Udarbejdet af: 
Ditte Fay Fraser 
Henriette Engsig

Godkendt af:
Ledelsen i DFH

Gældende for:
Medarbejdere i DFH