Ved nedbrud i Cura

Instruks ved nedbrud i Cura

At alle ansatte i DFH kan finde en klar plan for hvordan vi håndterer nedbrud i det elektroniske journalsystem.


Alle medarbejdere har ansvar for at dokumentere efter midlertidig gældende instruks for håndtering af dokumentation ved hel eller delvis systemnedbrud i papirjournaler, når denne er aktiveret.

Ledelsen har ansvaret for, at medarbejderne har kendskab til og efterlever instruksen.


For at konstatere graden af it-nedbrud følges nedenstående procedurer startende med punkt 1:

 1. Er der information sendt ud i fællesmail?
 2. Er der meldt noget ud i Nyheder på Intra
 3. Er der problemer på forskellige log-in (roller)?
 4. Er det et problem på en eller flere organisationer
 5. Gælder det både tablet, mobil og/eller PC?
 6. Er der en IT-tovholder på arbejde, hvis ikke i din afdeling så på en anden DFH-afdeling.
 7. Ring til funktions- eller centerleder.

Sædvanlige krav til såvel den socialfaglige som den sundhedsfaglige dokumentation er gældende, dog med den ændring, at al dokumentation foregår på papir i perioden.

Generelle krav til dokumentation i papirjournal:

 • Borgerens papirjournal skal opbevares samlet
 • Der må kun anvendes fortrykte skabeloner til dokumentation i papirjournalen
 • Der skrives med blå eller sort kuglepen og tydelig skrift
 • Rettelser i journalen skal ske på en måde, så den oprindelige tekst er læsbar
 • Der skal påføres sidetal på hvert journalark
 • Borgerens navn og cpr. nr. skal fremgå på hver side
 • Der skal påføres dato og medarbejders navn ud for hvert notat.

Alle nye observationer og ændringer noteres på relevant dokumentationsskema i papirjournalen. Dette gælder ligeledes alle notatpligtige henvendelser fra pårørende, læger eller andre.


 1. Dokumentation af medicin i Cura ved nedbrud (medicinansvarlige)
 2. Generel dokumentation i Cura ved nedbrud (for alle)
 3. Medicinskema aflastning (medicinliste og kvittering herfor - for alle)

Dokumentationsskemaer findes på Intra > Skemaer og skabeloner >Skemaer ved nedbrud på Cura.


Ved delvis nedbrud identificeres, hvad der ikke er tilgængeligt i Cura, og relevante dokumentationsskemaer i papirjournal tages i brug.


Ved totalt nedbrud på Cura, kan vi tilgå CuraSOS på alle enheder som har Cura. Der er pushet en genvej ud på alle enheder - CuraSOS ikon findes på skrivebord. Via CuraSOS kan vi tilgå alle vitale oplysninger på borger såsom stamdata og information om CAVE, generelle medicinoplysninger, ordinationer og dispensering.

Find vejledning på Intra > IT-vejledninger > Arbejdsgange i Cura >CuraSOS

Alle dokumentationsskemaer i papirjournal tages i brug.


Journalen skal opbevares, så den er utilgængelig for uvedkommende, men således at den er tilgængelig for alt det personale, der har brug for den.

Journalen opbevares tydeligt adskilt fra andre borgeres journaler i aflåst kontor, medicinskab eller lignende.


Jf. gældende retningslinjer journalføres i umiddelbar forlængelse af borgerkontakt således, at journalen til enhver tid er opdateret.

Ved behov for videreformidling af journalnotatet, aftaler, opdateringer el. lign. sendes det pågældende journalnotat til relevante samarbejdspartnere på intern mail.

Udfører skal sikre, at notatet, aftaler mv. vedlægges den øvrige papirjournal.

Ved behov for akut handling videreformidles telefonisk til udfører. Fx ved lægekontakt


Papirjournalen fra beredskabsperioder skal efterfølgende scannes ind og vedhæftes på borgers journal i Cura som en fil med navnet:

Journal fra utilgængelig periode - fra dato til dato.

Effektueres hurtigst muligt og senest efter 4 kalenderdage efter afblæst beredskabsperiode.

 • Udfører har ansvar for at sikre, at relevante og nødvendige opdateringer overføres til Cura og at papirjournalen scannes til Cura, samt makulere papirmateriale efter endt indscanning.

Vær opmærksom på, at disse oplysninger er personfølsomme og derfor skal håndteres jf. Persondataforordningen.


INSTRUKS

Ikrafttrædelse:
Maj 2021

Revideret: 
Maj 2021

Næste revision: 
September 2021

Udarbejdet af: 
Anne Arevad Lauridsen 
Henriette Engsig 
Shanna Schou 

Godkendt af: 
Ledelsen DFH

Målgruppe: 
Beboere i DFH

Gældende for: 
Medarbejdere, DFH