Medicinhåndtering

Instruks i medicinhåndtering

Her er en liste over de forkortelser du kan støde på i denne instruks.

 • DFH = Døgn og Familiestøtte Herning 
 • UTH = Utilsigtede hændelse
 • FMK = Fælles Medicinkort
 • LMK = Lokal Medicinkort (Ordinationsoversigt)
 • PN = efter behov
 • CAVE = lægemidler som en patient bør undgå at få grundet allergi
 • KOL = Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
 • CRP = C-Reaktivt Protein

Formålet er overordnet at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed, samt at sikre, at medicinhåndteringen i DFH foregår sikkert og korrekt jf. Autorisationsloven §17 og bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. Instruksen er rette mod borgere i DFH efter Lov om Social Service §§ 66.1.6 efter § 52 stk. 3 nr. 7 (døgn).


Ledelsen har det overordnede ansvar for, at der er en faglig forsvarlig tilrettelæggelse af beboernes behandling med medicin, herunder instruks for Samarbejde med de behandlingsansvarlige læger.

Ledelsen har ligeledes det overordnede ansvar for, at der foreligger instrukser for tilrettelæggelse af arbejdet, så beboerens sikkerhed tilgodeses bedst mulig.

Der er for hver enkelt beboer udarbejdet en samtykkeerklæring mellem forældre/værge og DFH, der giver tilsagn om at DFHs oplærte personale må administrere og håndtere beboerens medicin-behandling. Følg link og læs instruks for Medarbejders kompetencer, ansvar og opgavefordeling.

Det er altid lægeordineret, hvilken medicin beboer skal have, hvorfor, hvordan, hvornår og hvor meget medicin, der skal gives, og hvor længe behandlingen skal vare.

For medicin, der er ordineret af en læge, såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin, er det gældende at det er lægens ansvar at vurdere indikation, kontraindikation og risiko for bivirkninger ved ordinationen. Derfor er det vigtigt, at der ved konsultation af læge altid medbringes tablet/mobil med adgang til Cura medicin.


De medicinansvarlige i DFH er sygeplejersker, sosu-assistenter og Udfører med Trust

Sygeplejersker og sosu-assistenter har ansvar for:

 • Medicindispensering til fastboende beboer.
 • Ansvar for opdatering af LMK i hele DFH ved medicinændringer og fx penicillinkure etc.
 • Ansvarlige for oplæring af nyt personale i medicin administration.

Udfører med Trust på Agerbo, Mejeriet og Olufsgade

 • Det kan uddelegeres at Udfører med Trust dispenserer medicin. De skal minimum 1 gang årligt have ansvaret for at udføre medicindispensering i deres lokale afdeling.
 • Det er uddelegeret at de godkender akut behandling med fx penicillin, cremer m.m. og at de henter ordinationer fra FMK og dermed opdatere Ordinationsoversigt i Cura.
 • Det er uddelegeret at de kan opdatere medicinæsker med den nye behandling og anvende instruks for Medicin dispensering. 
 • Oplære nyt personale på Agerbo, Mejeriet og Olufsgade i medicin administration. 

Personale uden lægemiddelkompetencer i grunduddannelse (pædagoger, terapeuter, vikarer)

 • Skal udføre medicin administration til beboer på forsvarlig vis via medicinmodul i Cura Social
 • Kontakte medicinansvarlig eller den sundhedsfaglige vagt på Tjørringhus, hvis du undrer dig over en ordination af et præparat. Der er sundhedsfaglig dækning hele døgnet.
 • Tjek at der ikke er ændringer i FMK inden du giver borger sin medicin. Dette ses ved, at der fremkommer en rød eller blå streg når man står på ordinationsoversigten. Fremkommer dette, kontaktes en sundhedsfaglig som kan tilgå FMK og vurdere om ændringen har betydning for den konkrete medicingivning.

Medicinadministrationen foretages af alle ansatte i DFH.

For at sikre en høj standard i medicinadministrationen, skal alle ansatte oplæres af en medicinansvarlig før de må udføre medicin administration.

Der undervises i:

 • Medicingivning og kvittering herfor
 • Anvendelse af anfaldsbrydende medicin (Buccolam og Stesolid etc.) og kvittering herfor
 • PN-medicin, samt vigtigheden i at beskrive hvorfor der gives PN samt at der efterfølgende foretages en effektevaluering
 • Pro-medicin, hvor vi linker direkte ind til relevante præparat og kan læse om virkninger og bivirkninger.
 • Hvor finder vi relevante instrukser
 • Hvor finder vi relevante navigationssedler på Cura Social om medicin.

Efter oplæring registrer den oplæringsansvarlige i dokumentet som findes på Intra under: SUNDHEDSFAGLIG > Uddannelse og oplæring > Oplæringsoversigt medicinadministration. 

Husk ved medicingivning...

 • Du skal sikre i CURA, at medicinen gives til den rigtige beboer på det rigtige tidspunkt.
 • Du skal kontrollere, at det er beboerens navn og personnummer samt det rigtige tidspunkt og den rigtige ugedag og/eller dato, der står på doseringsæsken.
 • Du skal kontrollere, at der er overensstemmelse mellem antallet af halve og hele tabletter på medicinlisten i CURA og antallet af tabletter i doseringsæskerne. Ses på listen Medicin dispenseret til doseringsæske.
 • Du skal i CURA kontrollere, hvordan medicinen skal gives, fx om den skal knuses og gives i sonde og om medicinen skal indtages sammen med et måltid eller mellem måltider. Ses på listen Medicin dispenseret til doseringsæske på ikon med i (til højre på skema) 
 • Du skal give al den medicin, som står på medicinlisten i CURA, dvs. tabletter i doseringsæsker, ikke-dispenserbar medicin ex. mixtur, salve, øjendråber og medicin efter skema.
 • Du skal sikre at ikke dispenserbar medicin der har tidsafgrænset holdbarhed er markeret med anbrudt dato (markeret på kassen med kryds efterfulgt af dato) - ellers skal det kasseres.
 • Du skal sikre, at beboerne indtager medicinen.
 • Du skal i CURA dokumentere for at den faste dispenseret medicin er givet med et flueben
 • Du skal i CURA dokumentere, at du har administreret ikke-dispenserbar medicin og hvornår medicinen er givet.
 • Du skal i forbindelse med PN-medicin dokumentere hvornår det er givet og efterfølgende vurderer om der er effekt.
 • Du skal give besked til den sundhedsfaglige vagt, hvis beboer ikke kan tage medicinen, får forkert medicin eller du har glemt at udlevere medicinen.  
 • Hvis beboeren kaster op indenfor 1 time efter medicingivning kontaktes den sundhedsfaglige vagt. Ifølge aftale med sundhedsfagligvagt kontaktes læge, hvis der ikke ligger en plan fra behandlingsansvarlig læge i CURA på beboeren ift. at give ny dosis ved opkast. HUSK at oprette administrationsnotat - Afvigelse på medicin.

NOTE: Udløbsdato er markeret på medicinens originalæske. Pr. 1 feb. 2021 skrives dette ikke på alt medicin, da medicin ALTID skal opbevares i original emballage. 

Igangsætte et nyt ordineret præparat, når DFH har en skriftlig ordination på FMK fra lægen, samt samtykke fra forældre/værge hertil. I tilfælde af at forældrene/værgen ikke giver samtykke til opstart af et nyt præparat, kontakter den medicinansvarlige den ordinerende læge og lægger en ny plan.

Gå på modulet Medicin på APP > udfyld Administrationsnotat: Afvigelse på medicin i Cura hvis borger har:

 • kastet op kort efter medicinindtagelsen. Kontakt sundhedsfaglig vagt på Tjørringhus, hvis der ikke foreligger en plan fra behandlingsansvarlige læge. Aftal hvem der kontakter lægevagt. Forældre orienteres medmindre andet er aftalt - tjek samarbejdsaftale under Samtykke på Stamdata.
 • fået medicinen på det forkerte tidspunkt. Kontakt sundhedsfaglig vagt på Tjørringhus. Aftal hvem der kontakter lægevagt. Udfyld en UTH - der er direkte link fra CURA til indberetning af UTH (link findes i øverste menulinje til højre - ikon ved siden af de 3 prikker). Se Instruks - UTH. Forældre orienteres medmindre andet er aftalt - tjek samarbejdsaftale.

Kontakt den sundhedsfaglige vagt på Tjørringhus. Her aftales hvem der kontakter lægen eller vagtlægen, hvis borgeren har fået forkert medicin. I disse tilfælde skal det faste personale informere borgers forældre/værge (se samarbejdsaftale) og dokumenterer i Cura i administrationsnotat: Afvigelse på medicin. Der oprettes en UTH - der er direkte link fra CURA til indberetning af UTH (link findes i øverste menulinje til højre - ikon ved siden af de 3 prikker).

Hvis vi har behov for at komme på FMK og se ordinations detaljer kontakter vi Udfører med trust eller den sundhedsfaglige vagt.

Ved relevans følg link og læs instruksen De 7 Risikosituationslægemidler


Fast dispenseret i doseringsæske.  Du skal i CURA dokumentere for at den faste dispenseret medicin er givet med et flueben i Borgeropgaver på Borger.

Fast ikke-dispenseret.  Du skal i CURA dokumentere, at du har administreret ikke-dispenserbar medicin og hvornår medicinen er givet. Det gør du i medicinmodulet under ikke-dispenseret ved at klikke på præparat, vælg effektuering og udfyld dialogboks.

PN-medicin.  Du skal i forbindelse med PN-medicin altid dokumentere hvornår og hvorfor det er givet (under Bemærkninger). Efterfølgende skal vi vurderer om der er en effekt, og hvordan du kan se/ikke se det. Har du ikke selv mulighed for at evaluere effekten uddelegeres dette til anden kollega.

NOTE: Når det handler om Medicingivning i relation til Patientsikkerhed så må vi ALTID kontakte medarbejderen ved manglende kvittering - også på BF dage.INSTRUKS

Ikrafttrædelse:
September 2020

Revideret: 
Januar 2021

Næste revision: 
Juni 2021

Udarbejdet af: 
Helle Rasmussen 
Lise Christensen 
Henriette Engsig 

Godkendt af: 
Ledelsen DFH

Målgruppe: 
Alle beboere i DFH

Gældende for: 
Medarbejdere, DFH