Medicingivning til børn i skoler og dagtilbud

Instruks i Medicingivning til børn i skoler og dagtilbud

At sikre ensartet og høj patientsikkerhed ved håndtering af medicin ved overgang til skole og dagtilbud


Ledelsen på Skolen/dagtilbuddet og ledelsen på Bostedet har ansvar for en skriftlig introduktion til personalet fremgår.

Barnets kontaktperson har ansvar for at der medsendes medicin og skema/ipad med de nødvendige beskrivelser for at skolen/dagtilbuddet kan håndtere medicingivning. Ved medicingivning der kræver oplæring, er det vigtigt at det er noteret hvem der er oplært i opgaven.

I de fleste tilfælde vil påskriften på medicinbeholderen være tilstrækkelig instruktion om medicingivningen. Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn og eventuelt personnummer, medicinens form og den ordinerede dosis. Hvis en mere grundig instruktion af personalet er nødvendig, kan ledelsen af skolen eller dagtilbuddet anmode bostedet om en supplerende skriftlig instruktion fra lægen.


Medicingivning bør så vidt muligt foregå på bostedet uden for det tidsrum, børnene er i dagtilbud eller skole. Personalet i dagtilbud og skoler har ikke sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.

Det er imidlertid vigtigt for børn, også børn med kronisk eller længerevarende sygdom, at have adgang til pasning og kontakt til andre børn i dagtilbud og at deltage i skolegangen i den udstrækning, deres sygdomstilstand tillader det. Ved kroniske eller længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen.

Når medicin skal gives på tidspunkter, hvor børnene er i dagtilbud eller skole, bør personalet, i det omfang det er muligt, påtage sig opgaven. Det vil oftest dreje sig om børn med kronisk eller længerevarende sygdom, og der skal være tale om lægeordineret medicin i FMK

Skolens ledelse og Bostedet (Den behandlingsansvarlige sygeplejerske) har ansvar for, at det af en skriftlig instruktion til personalet fremgår, hvordan børnenes medicin skal håndteres og opbevares. Medicinen skal opbevares, så den er utilgængelig for uvedkommende, og det anbefales, at dagtilbud og skole for hvert barn nedskriver, hvornår og af hvem medicinen er givet.

Registreringsskema til anvendelse i skolemappen findes på Intra under Skemaer og skabeloner i mappen Sundhedsfaglig.

Når den behandlende læge har vurderet, at medicinen kan administreres af forældre/lærer, pædagoger, der ikke er sundhedsuddannede, vil personalet i dagtilbud eller skole også kunne påtage sig dette.


I sjældne tilfælde kan der ved nogle kroniske sygdomme opstå hurtigt indsættende anfaldsfænomener. Det kan f.eks. dreje sig om feberkramper, epileptiske anfald, kraftige overfølsomhedsreaktioner eller akut forværring af en kronisk tilstand. Den behandlende læge vil i disse tilfælde ofte have ordineret medicin, som personalet efter aftale med forældrene/Bostedet straks kan give samtidig med, at der tilkaldes ambulance eller sundhedsfaglig vagt fra Tjørringhus. Det kan dreje sig om en tablet, mikstur, en stikpille eller et stik med en EPI-pen.

Beskrivelsen af håndtering af anfald for det enkelte barn skal ligge I Cura under PN ordination på det anfaldsbrydende præparat og i skolemappen.

Det er derfor vigtigt, at der i pågældende tilfælde i skolen/dagtilbuddet har været en forudgående drøftelse med forældrene/Bostedet på baggrund af instruktionen fra lægen og at der foreligger en præcis beskrivelse af håndtering i akutte tilfælde


Barnet skal have sin skolemappe med I skole/dagtilbud når barnet afleveres I skole/dagtilbud.

Skolemappen skal indeholde

  • Aktuel medicinliste (Printes I Cura - ordinationsoversigt)
  • Medicinskema/pjece til daglig registrering. I denne pjece skal skolen/dagtilbuddet kvittere for givet medicin og tidspunkt, samt initialer
  • Anfaldsskema og håndtering af anfaldsbrydende medicin til PN. 
  • Procedure for håndtering af ex. Nervus vagus stimulator, baklofen pumpe og angivelse af hvilke personale der er oplært i proceduren
  • Lejringsbeskrivelser af børnene
  • Madplan og beskrivelse af sondeernæringen
  • Øvrige  

Den der modtager barnet registrere I CURA PN medicin og dispenseret medicin der er givet I dagtilbud/Skolen den pågældende dag.


INSTRUKS

Ikrafttrædelse:
Februar 2021

Revideret: 
Februar 2021

Næste revision: 
Juni 2021

Udarbejdet af: 
Louise Falck Lauridsen
Gitte Overgaard
Henriette Engsig 

Godkendt af: 
Ledelsen DFH

Målgruppe: 
Faste beboere i DFH

Gældende for: 
Medarbejdere, DFH