Covid-19

Instruks Covid-19.

Formålet med denne instruks er at understøtte medarbejdere og ledelse i at:

 • Forebygge smittespredning af ny coronavirus i DFH.
 • Håndtere udbrud af COVID-19 i DFH.

Det påhviler ledelsen og den sundhedsfaglige leder at sikre at vejledningen er opdateret efter gældende retningslinjer.

Al personale skal følge retningslinjerne i denne instruks.


Coronavirus er en familie af virus, der kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene.

Meget tyder på, at personer med COVID-19 smitter fra 48 timer før symptomdebut. COVID-19 er mest smitsom i de tidlige sygdomsstadier.

COVID-19 vil hos de fleste give et mildt forløb, men personer med kroniske sygdomme kan være i risiko for et alvorligere og langvarigt forløb.

Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra lette symptomer på både øvre og nedre luftvejsinfektion og til symptomer på svær nedre luftvejsinfektion.

Typiske symptomer:

 • feber
 • tør hoste
 • træthed.

Andre tidligere, men mindre hyppige symptomer omfatter bl.a.

 • hovedpine
 • muskelsmerter
 • ondt i halsen
 • kvalme
 • tab af smags- og lugtesans mv.

Der ses variable sygdomsforløb med COVID-19. De tre typiske forløb kan du se i de næste punkter i fold-ud menu.


Det er karakteristisk, at vi til at begynde med har lette symptomer. De mest almindelige symptomer er feber, hoste og træthed. Andre tidlige symptomer inkluderer symptomer fra de øvre luftveje (tab af lugt og smagssans, stoppet næse, ondt i halsen).

Blandt ældre plejekrævende borgere forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab fx kognitivt, i gangfunktion eller nedsat appetit, som eneste symptom på COVID-19.

De fleste oplever bedring i løbet af 3-7 dage. Der kan dog være vedvarende uspecifikke symptomer som træthed, koncentrationsbesvær og varierende temperatur forhøjelse, som forværres ved anstrengelse


På 3-7. dagen efter de første symptomer fra øvre luftveje ses åndenød. Samtidig forværres hoste og feberen kan stige. De nedre luftveje inddrages og der tilkommer lungebetændelse med behov for understøttende behandling i form af ilt- og væskebehandling.

Der er behov for indlæggelse på et hospital, men patienten klarer sig gennem infektionen uden behov for indlæggelse på intensivt afsnit.


Denne gruppe af patienter ligner patienter med moderat alvorligt forløb. De adskiller sig fra førnævnte gruppe ved, at patientens lungebetændelse fortsat forværres over de følgende 2-4 dage.

For sådanne patienter vil behovet for supplerende iltbehandling øges og mange vil opleve, at de udtrættes og derfor får behov for indlæggelse på intensivt afsnit til respiratorbehandling.

Borgere og personale med forværring af symptomer over flere dage og problemer med vejrtrækning skal rette telefonisk henvendelse til egen læge eller vagtlæge.


Tiden, der går fra man er blevet smittet til symptomstart, er 1-14 dage. Gennemsnitstiden er 5-7 dage.

Man er formodentlig smitsom fra 48 timer før symptomdebut.

COVID-19 er mest smitsom i de tidlige sygdomsstadier.

For praktiske forhold kan personer betragtes som smittefri fra 48 timer efter symptomophør, fraset tab af smags- og lugtesans som kan forblive over en længere periode. Dette forhold gælder uanset sygdomsforløb.

Det anbefales ikke at anvende tests efter symptomophør som grundlag for raskmelding, da en test kan være positiv i en længere periode (ca. 8 uger) efter symptomophør uden, at personen er smitsom.

Hos nogle borgere kan det være vanskeligt at afgøre, hvornår symptomerne er ophørt. I sådanne tilfælde bør der søges rådgivning hos borgerens læge.


Coronavirus smitter via dråbe- og kontaktsmitte. Smitte sker hovedsageligt ved:

 • Host og nys i ansigtet på den raske (dråbesmitte) indenfor 1-2 meter.
 • Ved kontaktsmitte via sekret på hænderne eller fra overflader (kontaktpunkter, som f.eks. håndtag, knapper, rollator og seng). 

Første gang en borger eller personale på en institution får påvist COVID-19, skal ledelsen sikre følgende:

 1. Hvis det drejer sig om en borger, skal denne isoleres, og tilstanden observeres for forværring (hvis det ikke allerede er sket og borgeren fortsat er på institutionen).
 2. Hvis det drejer sig om en medarbejder med positiv test, må vedkommende ikke møde på arbejde (skal blive hjemme).
 3. Den kommunale hygiejneorganisation kontaktes for koordinering og rådgivning. Den kommunale hygiejneorganisation orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der er konstateret smitte med COVID-19 på institutionen.
 4. Øvrige borgere samt personale på institutionen testes for COVID-19, jf. nedenstående, uanset symptomer. Test skal tages hurtigst muligt. Helst inden for et døgn efter institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret smittetilfælde, også i weekend og på helligdage.
 5. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at alle borgere og personale, der testes negative i forbindelse med første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales yderligere, at man med 7 dages mellemrum gentager testning af borgere og personale, der tester negativt, indtil første runde af test, hvor der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere og personale
 6. Centerleder (eller stedfortræder) sender udfyldt skema til Regionen, som sørger for at Coronabilen kommer ud og tester beboerne. Dette skal ske inden 24 timer.   
  1. Skema til indberetning af borgere til podning
  2. Herning Kommune skal sende til
   1. PH.AMK-faelles@rm.dk    
   2. Institutionscovidtest2@rm.dk
 7. Hvis en borger eller medarbejder defineres som nærkontakt til enten en borger eller medarbejder med påvist COVID-19, skal borgeren/medarbejderen isoleres indtil første test, som skal foretages tidligst fire dage efter sidste nære kontakt til den smittede person, og anden test foretages to dage efter den første test, jf. Retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter. Isolation opretholdes kun, hvis borgeren/medarbejderen tester positiv for ny Corona virus. Hvis første test er negativ, ophører isolation.
 8. Det anbefales ikke at genteste borgere og personale med en positiv test med henblik på af-isolation eller raskmelding, da en person kan teste positiv over en længere periode efter symptomophør uden, at personen regnes for at være smitsom.
 9. Områder og genstande, som personen med COVID-19 har rørt ved de sidste 48 timer, skal rengøres og desinficeres så vidt muligt.

Institutionen kontaktes af lægen, der modtager prøvesvaret. Ved påvist COVID-19 hos borgere på institutioner, der indlægges på hospital, bør læge på indlæggelsesstedet kontakte institutionen. Institutionens ledelse bør også være opmærksomme på at følge op på, om der ved indlagte borgere bliver konstateret COVID-19.


Den konstaterede smittede bliver indenfor 24 timer kontaktet af en medarbejder fra "Smitteopsporing". Den smittede kan også selv ringe på Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11

Det I skal gøre, er at afdække 48 timer bagud, om medarbejderen har arbejdsrelationer der kan være "nære kontakter". Disse skal selvisolere, må ikke møde på arbejde og skal booke tid til at få foretaget 2 tests.


Ved borgere, der er testet positive og som har symptomer, skal der anvendes værnemidler indtil 48 timer efter symptomophør.

Ved borgere, der er testet positive, men som ikke har symptomer skal der anvendes værnemidler indtil 7 dage efter testen.

Personale med overstået COVID-19 infektion skal fortsat bruge værnemidler.

 • Ved direkte kontakt med borgeren anvendes:
  • Mundbind og briller/visir.
  • Handsker.
  • Væskeafvisende langærmet engangskittel eller langærmet plastikforklæde.
 • Ved areosoldannende procedurer inden for 2 m fra borgerens mund fx Sugning med åbent sug,C-pap behandling, hjertestopbehandling med mekanisk ventilation (fx brug af Rubensballon) anvendes:
  • FFP3/FFP2 maske samt visir eller beskyttelsesbriller.
  • Handsker.
  • Væskeafvisende langærmet engangskittel eller langærmet plastikforklæde.
 • Ved kontakt til borgerens omgivelser mere end 2 meter fra borgeren anvendes:
  • Handsker.
  • Væskeafvisende langærmet engangskittel eller langærmet plastikforklæde.

Hvis der blot skal gives en kort besked - uden kontakt til borger eller borgerens omgivelser, og der ikke er risiko for dråbesmitte indenfor 2 m, anvendes der kun mundbind.

Værnemidler kasseres som almindelig dagrenovation.

Der anvendes altid engangsværnemidler til borgere der er testet positive eller har symptomer på covid-19.

På- og aftagning af værnemidler

 • Værnemidlerne skal iføres ude på gangen.
 • Det skal sikres at værnemidlerne ikke er tilgængelige for øvrige børn på afdelingen.
 • Værnemidlerne tages af i borgerens bolig og lægges i opstillet. affaldskurv på værelset.

Værnemidler tages af og på jf. instruks fra Statens Serums institut. Instruks er lamineret og ved:

 • påtagning af værnemidler sættes på døren udenfor værelset.
 • aftagning af værnemidler sættes på døren inde fra værelset.

Så skal vi ikke røre instruksen.


Mundbind/genanvendeligt visir eller engangsvisir skal ikke bruges som erstatning for tiltag som afstand, hosteetikette og håndhygiejne, men kan tjene som et supplement.

Formålet med brug af mundbind er at beskytte medarbejdere og borgere mod dråbesmitte.

Mundbind eller visir skal anvendes i følgende situationer:

 • Ved al pleje eller behandling
 • Rengøring af udstyr brugt til luftvejene
 • Hos borgere der hoster, nyser, spytter af anden grund end COVID-19 skal der udover mundbind også anvendes visir

Link til rengøring af genanvendeligt visir!!!! SKAL IND HER


Isolation i DFH

 • Borgeren sættes i isolation indtil 48 timer efter sidste symptom. Forholdsreglerne overholdes fra symptomstart og indtil borgeren har været symptomfri i 48 timer.
 • Områder og genstande som borgeren har rørt ved i 48 timer før debut af symptomer bør rengøres med vand og sæbe.
 • Der skal udvises ekstra opmærksomhed på symptomer hos borgere, der har været i nærkontakt med bekræftet smittede indenfor 48 timer inden debut af symptomer.
 • Borgere, der har været i nærkontakt med en smittet, skal være isoleret indtil første negative test svar på dag 4 eller 6.
 • Borgeren isoleres på egen stue og anvender separat bad og toilet.
 • Der bør være tydelig skiltning om borgere med COVID-19 fx skilt med ISOLATION
 • Hvis borger modsætter sig isolation, f.eks. kan der rettes henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. vejledning om risikofyldt adfærd.

Værnemidler

Se punktet "Værnemidler"

Håndhygiejne

Der udføres hånddesinfektion (min. 30 sek.) før og efter enhver direkte kontakt med borgeren eller borgerens kontaktflader samt mellem skift af handsker.

Borgere skal hjælpes/støttes i at vaske eller spritte hænder grundigt inden måltider, efter toiletbesøg, før aktiviteter med videre.

Behandlingsudstyr 

Eksempelvis SaO2-måler, blodtryksmanchet.

Der bør anvendes engangsudstyr, som ved ophævelse af forholdsregler kasseres.

Flergangsudstyr opbevares i boligen, og ved ophævelse af forholdsregler rengøres udstyret og efterfølgende desinficeres med ethanolsprit 70 - 85 % (alternativt klorholdigt produkt 1000 ppm).

Service

 • Borgeren må få serveret mad på almindeligt service.
 • Snavset service håndteres med handsker på.
 • Service kommes direkte i opvaskemaskine.
 • Opvaskemaskine skal kunne vaske på minimum 80 grader.

Affald

 • Affald kasseres som dagrenovation.

Borgerens udskillelser

 • Undgå berøring (brug værnemidler).
 • Urin, afføring, blod, pus eller lignende skylles direkte ud i toilet.

Rengøring

Følg link og læs Instruks Hygiejne og smitsomme sygdomme.

Tøjvask

 • Borgernes tøj vaskes separat.
 • Tøjvask i fælles vaskemaskiner skal efterfølges af en tom 90° C vask.
 • Fælles sengetøj, håndklæder og lign. vaskes ved 90° C.
 • Vasketøj håndteres med handsker på.

Håndtering af afdøde

Sundhedspersoner, bedemænd, pårørende m.v. der kommer i kontakt med afdøde med mistænkt eller påvist COVID-19, skal anvende værnemidler i form af handsker og væskeafvisende, langærmet engangskittel.


Ved borgere med symptomer ophæves forholdsreglerne når borgeren har været symptomfri i 48 timer.

Ved positive, asymptomatiske borgere ophæves forholdsreglerne 7 dage efter testtidspunktet.

Slut rengøring

Der skal ikke foretages speciel afsluttende rengøring på bosteder hvor borgeren bliver boende i boligen. Instruks for rengøring og desinfektion på DFH følges.

Der skal foretages slutrengøring på akutpladser og midlertidige pladser:

 • Boligen rengøres med almindelige rengøringsmidler (vand og sæbe).
 • Kontaktpunkter (dørhåndtag, vandhane, rollator, mm.) skal desinficeres med ethanolsprit 70 - 85% (alternativt klorholdigt produkt 1000 ppm).
 • Dyne og pude vaskes på min. 80 grader C.
 • Sengen skal rengøres og desinficeres.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler, inkl. seng, skal rengøres med vand og sæbe og efterfølgende desinficeres med ethanolsprit 70 - 85% (alternativt klorholdigt produkt 1000 ppm).


Fysisk afstand og isolation kan påvirke vaner og hverdagen voldsomt. Fokus på mental sundhed i hverdagen skal derfor være med til at forebygge forværring af borgerens trivsel og mentale sundhed. Borgerne i DFH har på grund af deres fysiske eller kognitive funktionsevne og deres alder vanskeligt ved at tage hånd om deres mentale sundhed, vi vil derfor være opmærksomme på at  Lokal tilpasning til målgruppen

Skabe struktur og genkendelighed i hverdagen

Det er velkendt, at det skaber tryghed med en form for struktur på og forudsigelighed for dagen. Planlæg fx dagen med en fast struktur for dagen og gerne én, der minder om den vanlige samt med medarbejdere omkring borgeren, som kender borgeren reaktionsmønstre, ønsker og behov. Lav evt. et skema eller plan for dagen/ugen.

Hold kontakt på afstand

Sociale relationer i form af kontakt med pårørende har stor betydning for mental sundhed og livskvalitet. I perioder, hvor man i mindre grad er sammen på vanlig vis, kan man eksempelvis efterstræbe alternativ digitale kontaktformer og virtuelle møder mellem borger og pårørende.

Vær fysisk og mentalt aktiv

MANGLER DER NOGET HER????


I nedenstående tilfælde må personalet ikke møde på arbejde.

 • Er personalet syg, eller har mistanke om symptomer på COVID-19, må de ikke møde på arbejde, men skal være sygemeldt indtil de har været symptomfri i 48 timer.
 • Personalet må ikke møde på arbejde ved lette luftvejssymptomer, som kan give mistanke om COVID-19, og skal forlade arbejdspladsen ved symptomdebut efter arbejdsstart.
 • Er personalet testet positiv med COVID-19 og ikke har symptomer, iværksættes selvisolation og personalet må først møde på arbejde 7 dage efter testtidspunktet. Såfremt personalet i forløbet frembyder symptomer, gælder vanlig praksis med isolation indtil 48 timer efter symptomophør
 • Personalet må ikke møde på arbejde, hvis de er nærkontakt til en bekræftet smittet. Personalet skal testes på dag 4 og 6. Ved negativ test på dag 4, kan personalet møde igen.

Ang. karantæneregler for personer der rejser ind i Danmark, se udenrigsministeriet rejsevejledning på www.um.dk


INSTRUKS

Ikrafttrædelse:
April 2020

Revideret: 
Januar 2021

Næste revision: 
Juni 2021

Udarbejdet af: 
Helle Rasmussen 
Alice Eijgendaal 
Henriette Engsig 

Godkendt af: 
Ledelsen DFH

Målgruppe: 
Alle beboere i DFH

Gældende for: 
Medicinansvarlige, DFH