Jobprofil

Agerbo er et kommunalt døgntilbud for børn og unge med autismespektrum forstyrrelser, ADHD og gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser. Børnene er alle mobile og har et stort behov for særlig tilrettelagt specialpædagogisk med individuelle hensyn. Børnene trives som udgangspunkt bedst med faste rutiner, forudsigelighed og gentagelser.  

Luk alle
Åben alle

1. Praktisk info om Agerbo

Agerbo er godkendt til 21 pladser til børn og unge i alderen 5-18 år. Huset er organiseret i 5 grupper:

 • Gruppe 1: Varetager primært omsorgen for de aflastningsbørn der er tilknyttet Agerbo.
 • Gruppe 2: Har 4 døgnpladser til Agerbos mere udfordret borger. Børnene i gruppe 2 har lavt udviklingsniveau og deres biologiske alder stemmer ikke overens med deres udviklingsalder. Børnene er ofte på et udviklingsstadie svarende til førskolealderen.
 • Gruppe 3: Har 3 døgnpladser og anvendes til borger med et stort behov for skærmning. Børnene kan være særlig udfordret af udadreagerende adfærd og påvirkes let af forandringer og uforudsigelighed.
 • Gruppe 4: Har 7 døgnpladser og 1 aflastningsplads. I gruppe 4 bor Agerbos mere velfungerende borger.
 • Gruppe 5: Består af køkkenpersonale, Pedel, Rengøringsassistenter og nattevagter.

Ledelsesteamet består af en leder, en funktionsleder og tre teamledere. Lederen er central placeret på Brændgårdvej 99 og har ikke sin daglige gang på Agerbo. Agerbo har administrativ bistand fra administrationskontoret på Brændgårdvej, og er tildelt timer til en sygeplejefaglig koordinator til understøttelse af medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation.  

Medarbejdergruppen består pt. af lidt over 70 fastansatte og et antal timeansatte, primær fordelt på faggrupperne pædagoger, ergoterapeuter og omsorgsmedhjælper. 

2. Baggrund for stillingsopslag

Nuværende Funktionsleder søger efter 17 år i organisationen nye udfordringer.

Stillingen har været og er fra 1.10.2022 og indtil 31.3.2023 besat via en konstituering.  

3. Døgn & Familiestøtte Herning under Børn og Forebyggelse

Agerbo er en del af Døgn & Familiestøtte Herning under Børn og Forebyggelse. Døgn & Familiestøtte Herning består af en række tilbud til børn og unge og er placeret på to matrikler. Agerbo ligger i Hauge og på Brændgårdvej 99 i Herning midtby ligger tilbuddene:

 • Vendepunktet; til Psykisk sårbare unge
 • Familieplejen
 • Støtte og overvåget samvær
 • Vejledning til forældre til børn med diagnoser
 • klubtilbud
 • Børn og unge med selvskade og spiseforstyrrelser.

Agerbo er således en del af et større center med høj grad af specialviden inden for handicap og psykiatri. Funktionslederen indgår i et ledernetværk med lederen af Døgn Og Familiestøtte Herning og de øvrige Funktionsledere.

Døgn & Familiestøtte Herning har ét fælles MED udvalg som leders af lederen af Døgn & Familiestøtte Herning.

Funktionslederen deltager 4 gange årligt i Børn og Unge Chefens udvidet lederforum på tværs af myndighed, sundhedsplejen, PPR, tandplejen, Tjørringhus og Døgn og Familiestøtte Herning.   

4. Det fælles ståsted i Børn og Unge

Børn- og ungeområdet i Herning Kommune arbejder for, at alle børn og unge har et godt liv. Det vil sige en hverdag, hvor de udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at indgå i samfundet og fællesskaber.

Den tilgang gennemsyrer Børne- og Ungepolitikken og ”Herningmodellen” 

Vi arbejder for, at alle børn skal være en del af fællesskabet, og at alle børn skal blive så dygtige, de kan. Det gælder også børnene på Agerbo.

Herningmodellen er Herning Kommunes strategi for børn og unge i udsatte positioner og grundstenen i arbejdet i Børn og Forebyggelse. Tilgangen er, at børn og unge understøttes på det tidspunkt, de har brug for det, og så tæt på deres hverdagsliv, som det er muligt. Vi arbejder ud fra en undersøgende og anerkendende tilgang til børn og unge, til forældrene og til det netværk børn og unge har. Vi stræber efter at sikre børn og unge de bedst mulige børne-, unge- og voksenliv ved at tænke i helheder og arbejde sammenhængende. Vi tilegner os og omsætter løbende ny viden til praksis for børn og unges bedste.

Den tilgang har alle fagprofessioner, der arbejder på det almene og specialiserede børne- og ungeområde. Det vil sige sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, psykologer, tandplejepersonale, socialrådgivere m.fl. De forskellige fagpersoner har forskellige roller omkring børnene, men de deler mindset og arbejder i samme retning i forhold til vores børn, unge og deres familier.

Ansvar og løsninger skabes i samarbejde med familie og netværk. Med fokus på barnets/den unges og familiens ressourcer, mestringsevne og perspektiver – med det formål at se muligheder frem for begrænsninger.

Barn/ung, familie og netværk involveres i tilrettelæggelsen af indsatser og forløb. Det gælder både tilrettelæggelsen af indsatser på almenområdet, i sagsbehandlingen og i indsatser på det specialiserede område. Inddragelsen er med til at tydeliggøre barnets/den unges og familiens perspektiv, bidrage til motivation samt skabe ejerskab for forløbet. Dermed understøtter inddragelse et bedre forløb og bedre løsninger for barnet/den unge. Samtidig giver det mulighed for at bruge netværket omkring barnet/den unge aktivt som en del af løsningen.

5. Situationsbilledet

I de senere år har Agerbo, ligesom øvrige døgn og aflastningstilbud været udfordret af rekrutteringsudfordringer. Det er svært at rekruttere tilstrækkeligt med socialpædagogisk uddannet personale. Agerbo er i udgangspunktet en god organisation med en kultur og et værdisæt, der mærkes i dets stadige vilje og evne til at skabe ambitiøse, tryghedsskabende og meningsfulde løsninger for børn og unge og deres familier, dog vil der skulle arbejdes kontinuerligt med at tiltrække og udvikle kvalificeret arbejdskraft for at kunne levere på kerneopgaven: specialiserede pædagogiske indsatser.

Der bliver arbejdet med komplekse problemstillinger i tæt, tillidsfuldt og tydeligt samarbejde med forældre, anbringende kommuner og de to tilsynsmyndigheder, Socialtilsyn Midt og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Børnene på Agerbo kan være i kontinuerlig kontakt med Børn- og ungdomspsykiatrien og flere børn modtager daglig medicin i relation til deres diagnoser. Det stiller krav til et solidt sundhedsfagligt fundament i hverdagen. Det arbejder vi målrettet på fortsat at forankre i en pædagogisk kontekst. Der er i 2021 revideret og implementeret sundhedsfaglige instrukser og sundhedsfaglig audit. Det betyder, at fundamentet for drift er sikret. Det videre arbejde kræver vedholdende ledelsesmæssig opmærksomhed og insisterende ledelse tæt på kerneopgaven.

Flere af børnene på Agerbo udfordres af skift i kontekst og relationer og der er derfor flere børn med nedsat skolegang. I Herning kommune er vi optaget af at alle børn går i skole og der er derfor tæt samarbejde mellem Funktionsledelsen og specialskolerne, med henblik på at arbejde målrettet med skolefremmøde. Skolefremmøde er sammen med barnets iboende udfordringer et arbejde der skal tilgås også med økonomisk betragtning idet den daglig drift skal afspejle børnenes indskrivningsniveau, og takstberegningerne visitationsgrundlaget.

Det områdeansvarlige Børne- og Familieudvalg følger serviceområde Børn og Familie med stor interesse og indsigt. Det gælder også det specialiserede børn- og ungeområde. Der er et mærkbart politisk ejerskab til kvaliteten i arbejdet og til økonomien på området.

6. Funktionslederopgaven

Som Funktionsleder på Agerbo har du ansvaret for den daglige drift og skal lede det fagfaglige pædagogiske felt, så praksis forenes kvalitativt til børnenes bedste. Du skal forene og balancere høje pædagogiske ambitioner med formelle krav til sundhedsfaglig kvalitet.

Dit fokus som Funktionsleder er at stabilisere og udvikle fundamentet for opgaveløsningen på Agerbo.

 • Det vil sige medarbejdere, deres faglighed i forhold til opgaven og kvaliteten i praksis.
 • Det vil sige samarbejdet med tilsynsmyndighederne, Socialtilsyn Midt og Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Det vil sige visitationsgrundlaget ved salg af pladser både til Herning Kommune selv og til andre kommuner.

Du skal samarbejde tæt med lederen af Døgn og Familiestøtte Herning, teamlederne på Agerbo og øvrige funktionsledere i Døgn og Familiestøtte Herning.  

Du skal samarbejde tæt med det specialiserede skoletilbud; Valdemarskolen i Børn og Læring.

Du skal samarbejde tæt med voksenområdet, Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre for at sikre den bedste overgang for det enkelte barn fra ung til myndig.

7. Lederprofil

Vi ønsker en Funktionsleder på Agerbo som:

 • Er fagligt ambitiøs på organisationens og vores børn og unges vegne
 • Er ledelsesmæssig visionær og tør gå nye veje, med respekt for kulturen
 • Følger beslutninger op med handling og er vedholdende og fokuseret
 • Er tilgængelig og tydelig i sin ledelse samt en god formidler på alle niveauer
 • Vil sætte sit ledelsesrum og sin faglighed i spil det tværgående samarbejde
 • Begejstrer, engagerer og bidrager til at Agerbo er en værdsat samarbejdspartner for både pårørende og professionelle
 • Har økonomisk sans, ditto overblik og leder en sund styringskultur
 • Lytter, formår at sætte sig i andres sted og ser situationer fra flere perspektiver uden at miste beslutningskraft
 • Har en personlighed der matcher en farverig og udfordrende hverdag

 

Vi lægger vægt på, at du er vant til at arbejde som leder med komplekse og følsomme problemstillinger. Du har en relevant faglig baggrund og erfaring med ledelse af institutionsdrift, herunder indsigt i og forståelse for døgntilbuds særlige vilkår. Du kan lede erfarne ledere og understøtte udviklingen af fremtidens ledere. Herning Kommune er en værdibaseret organisation. Vi tror på, at medarbejderne er vores væsentligste ressource, som er helt afgørende for vores bestræbelser på at skabe de optimale lærings- og trivselsbetingelser for børn og unge i Herning Kommune. Det skal din ledelsesforståelse og dit virke tage afsæt i.

Du kan læse mere om Herning Kommunes værdier her 

8. Ansættelsesudvalg

Ansættelsesudvalget består af:

 • Leder i Døgn og Familiestøtte Herning, Alice Eijgendaal
 • Teamleder på Agerbo, Karin Wraae
 • Arbejdsmiljørepræsentant Karina Elsholm Blichfeldt, pædagog på Agerbo
 • Funktionsleder på Brændgårdvej, Anders Holst Jonassen eller TR for Døgn Og Familiestøtte Herning Helle Petersen

Samarbejdspartner, Mette Yding Olsen, skoleleder på Valdemarskolen

Ansættelsesprocessen understøttes af HR konsulent, Maiken Olesen.

9. Ansættelsesproces

 • Stillingen er opslået fra fredag den 13. januar 2023 til fredag den 3. februar 2023 kl. 12.00.
 • Første samtalerunde forventes afholdt fredag den 10.2.2023
 • Anden samtalerunde forventes afholdt onsdag den 22.2.2023
 • Stillingen forventes tiltrådt pr. 1. april 2023 eller snarest derefter.

Ved den første samtale får ansøger en opgave i form af en case, der efter 30 minutters forberedelsestid drøftes med ansættelsesudvalget.

Mellem første og anden samtale tilbydes ansøger en individuel samtale med Lederen af Døgn og Familiestøtte Herning. Endvidere gennemgår ansøger en personprofil. Refleksion på baggrund af profiltesten vil blive drøftet ved anden samtale. Ved den anden samtale får ansøger desuden en kort case, der drøftes med ansættelsesudvalget uden forberedelse.

Endelig udvælgelse sker på baggrund af en samlet vurdering af kvalifikationer og kompetencer, idet der lægges vægt på ansøgers teoretiske fundament og erfaringsmæssige tyngde, både fagligt og ledelsesmæssigt.

10. Ansættelsesvilkår

Funktionslederen på Agerbo ansættes i Herning Kommune efter almindelig praksis, det vil sige med tjeneste ved Agerbo indtil videre.

Ansættelsen sker på overenskomst vilkår, og lønnen forhandles med udgangspunkt i gældende overenskomst og forhåndsaftale.