Om os på Olufsgade

På Olufsgade er vi:

  • 1 funktionsleder.
  • 1 teamleder.
  • 5 pædagoger
  • 1 pædagogstuderende
  • Et antal vikarer

Sådan arbejder vi...

Vi møder altid unge og forældre på lige fod. Det betyder, at selv om vi har stor erfaring, kan vi kun bruge den erfaring, hvis vi forstår den enkelte. For at lykkes i mødet kræver det en struktureret faglig tilgang - både praktisk og teoretisk.

Luk alle
Åben alle

Indsatsplan

I hverdagen sørger vi for at fastholde en genkendelig struktur. Vores primære fokus er på uddannelse og beskæftigelse. Dernæst ADL træning i form af oprydning, rengøring, indkøb og madlavning. Hver ung har fast maddag, hvor vi støtter dem i at handle ind og få lavet mad. Der er ligeledes faste dage, hvor de skal gøre rent på deres værelse samt fælles badeværelse. Derefter er der tid til at dyrke fritidsinteresser, venner eller passe et fritidsjob.

Den praktiske ramme

Forståelsesrammen for vores arbejde, samt inspirationen fra de to teoretiske referencerammer, kommer til udtryk i en praktisk orienteret behandlingsmæssig rettesnor. Vi er optagede af at tilrettelægge indsatsen, så den følger fire nødvendige hovedspor:

  • Symptomer.
  • Samfund - kulturel deltagelse.
  • Personlighedsudvikling.
  • Sociale relationer og netværk.

Sporene er variable og afhængig af den unges indsatsplan. Vi vægter sundhed, som sammen med de fire hovedtemaer har stor betydning for velvære og udvikling.

Den systemiske referenceramme

Herfra henter vi især begreber til forståelsen af kommunikation interpersonelt og mellem systemer. Det gælder også den betydning, der ligger i sproget som kraft og som magtfuld medskaber af både det sociale og individuelle liv samt magtaspektet i kommunikation og relation i det hele taget. Sidst, men ikke mindst, ligger der fra denne forståelsesramme en konsekvent optagethed af at se problemer og adfærd i en bredere kontekst, som netop ligger ud over det personlige individuelle plan. I kraft heraf hjælper den systemiske tænkning os til at være bevidste om, hvilke forskellige subsystemer og rammer for kommunikation og samvær, som skal skabes, for at vi kan skabe positiv forandring. Dette kan naturligvis både være i forhold til den unge og dennes forældre såvel som i forhold til samarbejdspartnere, skole samt andre centrale områder i den unges omgivelser og netværk.

Den kognitive referenceramme

Herfra henter vi især den grundforståelse, at ikke funktionel og urealistisk tænkning udgør et væsentligt karakteristika ved socio-emotionelle vanskeligheder. Ved tænkning forstås den måde, vi mere eller mindre automatisk, forstår og fortolker konkrete hændelser i hverdagen. Denne fortolkning har stor betydning for, hvordan vi føler og handler. Den uhensigtsmæssige tænkning, som opstår i konkrete situationer, anses som værende forbundet med og vedligeholdt af dybereliggende - ikke funktionelle - antagelser om selv, andre og verden.

I det ikke funktionelle ligger typisk, at antagelserne er rigide – altså ikke umiddelbart tilgængelige for justering, selv om fakta og oplevelser taler imod, eller at de er selvundertrykkende. F.eks. en antagelse om at være forkert, ond eller uduelig som person. Et nødvendigt element i en forbedret trivsel, vil derfor bestå i at justere tænkningen i mere funktionel og realistisk retning, både når det gælder de personlighedsmæssigt dybereliggende antagelser og i den situationsbundne tænkning.

Vi arbejder meget intenst og fokuseret ud fra de mål der er udarbejdet i samarbejde med rådgiver og den unge. Da de unges ophold på Olufsgade er kortvarigt, kræver det, at indsatsen er struktureret og målrettet. Vi har faste ungesamtaler 1 gang ugentligt og procesevaluering hver 4. uge

Kontakt os

Anders Holst Jonassen
Funktionsleder
Tlf.: 51321176
Mobil: 51321176
Send e-mail til anders.jonassen@herning.dk

Jakob Michalsen
Teamleder
Mobil: 20731904
Send e-mail til jakob.michaelsen@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.